Pravilnik o fondovima

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (u nastavku: DZNAP), te članka 159.c Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03; 79/07; 80/11; 125/11; 141/13; 127/14; 62/17; dalje u tekstu: ZAPSP) na sjednici održanoj 3. ožujka 2018.  godine Skupština je donijela slijedeći

PRAVILNIK O FONDOVIMA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste fondova, svrha osnivanja svakog fonda, način prikupljanja i način trošenja sredstava iz fondova u skladu sa člankom 167. i 167.a ZAPSP-a.

Članak 2.
Vrste fondova su:

–    Fond za mjere usmjerene protiv piratstva i krivotvorenja te druge mjere usmjerene na podizanje razine svijesti o vrijednosti autorskog i srodnih prava;
–    Fond za poticanje novinarskog autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi: publicističkog, dokumentarističkog, umjetničkog i kulturnog.

I. FOND ZA MJERE USMJERENE PROTIV PIRATSTVA I KRIVOTVORENJA TE DRUGE MJERE USMJERENE NA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VRIJEDNOSTI AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA (dalje u tekstu: Fond za pirateriju)

Članak 3.
Fond za pirateriju se osniva u svrhu financiranja mjera i akcija protiv piratstva i krivotvorenja, kao i druge mjere koje su usmjerene na podizanje razine svijesti o vrijednosti autorskog prava.

U skladu sa ZAPSP-om, sredstva Fonda za pirateriju prikupljaju se na način da se iz ukupne mase prihoda od prava Društva, u jednoj reparticijskoj godini izdvoji najviše do 3% u svrhu poduzimanja mjera iz ovog Pravilnika.

Članak 4.
Odluku o visini sredstava koja će se izdvojiti donosi Predsjedništvo DZNAP-a, posebno za svaku reparticijsku godinu, vodeći računa naročito o ukupnoj masi naplaćenih naknada i o mjerama koje je potrebno poduzeti da bi se ostvarila svrha tog Fonda.

Sredstva iz Fonda mogu se dodijeliti temeljem zamolbe koju je nositelj akcije ili mjere dužan uputiti DZNAP-u. Iz zamolbe mora biti vidljivo da se istom akcijom ili mjerom ostvaruje svrha iz čl. 3. ovog Pravilnika.

Iz sredstava Fonda podmiruju se i sve aktivnosti kolektivne organizacije kao i njenih vanjskih suradnika kojima se ostvaruje svrha Fonda.

II. FOND ZA POTICANJE NOVINARSKOG AUTORSKOG STVARALAŠTVA PRETEŽNO NEKOMERCIJALNE NARAVI: PUBLICISTIČKOG, DOKUMENTARISTIČKOG, UMJETNIČKOG I KULTURNOG  (dalje u tekstu: Fond za autorstvo)

Članak 5.
Fond za autorstvo osniva se u svrhu potpore autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi;  kao i za poticanje dokumentarističke, publicističke, umjetničke i kulturne aktivnosti.

U skladu sa ZAPSP-om sredstva Fonda za autorstvo mogu se prikupiti iz slijedećih izvora:

a)    najviše do 10% od ukupno prikupljenog prihoda od prava reproduciranja i distribucije novinarskih tekstova, te prava javnog priopćavanja uključujući pravo stavljanja na raspolaganje javnosti novinarskih tekstova;
b)    preraspodjelom sredstava ukupno prikupljenih naknada koja tijekom razdoblja od tri (3) godine nisu raspodijeljena zbog opravdane nemogućnosti utvrđivanja nositelja prava ili predmeta zaštite (neraspodijeljena sredstva);

Članak 6.
Odluku o visini izdvajanja iznosa prihoda od prava iz točke a) prethodnog članka u Fond za autorstvo donosi Predsjedništvo DZNAP-a.

Članak 7.
Pod uvjetom da su poduzete sve mjere za identifikaciju i pronalazak nositelja prava iz točke b) članka 5. ovog Pravilnika, ukupno prikupljena sredstva od tako neraspodijeljenih naknada se nakon proteka roka od tri (3) godine koriste prvenstveno u svrhu ostvarivanja socijalnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti na korist nositelja prava.

Zastara roka od tri (3) godine za neraspodijeljena sredstva računa se od završetka financijske godine u kojoj je naplaćen prihod od prava od strane kolektivne organizacije.

Članak 8.
Korisnici sredstava iz Fonda za autorstvo mogu biti pojedinci, udruge ili organizacije putem kojih se ostvaruju projekti kojima se ostvaruje svrha tog Fonda.

Korisnici sredstava Fonda dužni su podnijeti molbu DZNAP-u za dodjelu sredstava, sa detaljnim opisom svakog pojedinačnog projekta, te zaključiti s DZNAP-om o tome poseban ugovor.

Prijava projekta mora sadržavati naziv i kratki opis iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha Fonda, te okvirni iznos potreban za realizaciju svakog pojedinog projekta.

Korisnici koji su dobili sredstva iz Fonda temeljem ovog Pravilnika dužni su podnijeti DZNAP-u izvještaj o realiziranim projektima i utrošenim sredstvima Fonda u protekloj godini.

Ukoliko se projekt ne izvrši u godini za koju su sredstva dodijeljena, kao i u slučaju da korisnik ne dostavi izvještaj o ostvarenom projektu i utrošenim sredstvima cjelokupni iznos dobivenih sredstava primljenih sa te osnove korisnik će vratiti u najkraćem roku na žiro račun DZNAP-a.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 9.
Neutrošena sredstva iz Fondova koja su prikupljena u jednoj kalendarskoj godini prenose se u sredstva pripadajućih Fondova za slijedeću kalendarsku godinu.

Članak  10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se sa danom donošenja.

U Zagrebu, 3. ožujka 2018.

Igor Vukić, glavni tajnik DZNAP-a