Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu sa člankom 167. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14; 62/17 dalje: ZAPSP) Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 3. ožujka 2018. godine, donijela je:

P R A V I L N I K
o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Članak 1.

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (u nastavku DZNAP) ostvaruje sljedeća autorska prava:

1. prava od reproduciranja novinarskih tekstova;
2.  prava od distribucije novinarskih tekstova;
3. prava od javnog priopćavanja novinarskih tekstova navedenih pod 1. I 2.) uključujući i prava od stavljanja na raspolaganje javnosti novinarskih tekstova;
4. moralna prava autora novinarskih tekstova;
5. ostala autorska prava prema sporazumima s odgovarajućim udrugama ili prema punomoćima nositelja prava, a sukladno zakonu i druga susjedna (srodna) prava, odnosno obavljati određene stručne poslove ostvarivanja tih prava. Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ostvarivanje autorskih prava smisleno će se primijeniti na zaštitu susjednih prava.

Članak 2.

DZNAP ostvaruje autorska prava za one autore – novinare, tj. nositelje autorskih prava koji su DZNAP opunomoćili da štiti njihova autorska prava. Smatra se da su autori novinari koji su potpisali Pristupnicu – punomoć i dostavili je DZNAP-u stekli prava iz ovog Pravilnika o raspodjeli.

Prava iz članka 1. ovog Pravilnika DZNAP ostvaruje i bez punomoći autora temeljem članka 15. stavka ZAPSP-a, prema kojemu se presumira da DZNAP ima punomoći za obavljanje poslova ostvarivanja prava svih domaćih i stranih nositelja odnosnih prava, osim onih nositelja prava koji izričito u pisanom obliku obavijeste DZNAP da ne ostvaruje njihova prava.

Prava stranih autora – novinara i članova stranih udruga za zaštitu novinarskih autorskih djela DZNAP ostvaruje na temelju ugovora o uzajamnom zastupanju s inozemnim udrugama, te na temelju međunarodnih ugovora i Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Članak 3.

Iznosi za isplatu autorskih naknada utvrđuju se nakon odbitka administrativnih stvarnih i opravdanih troškova ostvarivanja prava, izdvajanja u fondove predviđene ZAPSP-om, Pravilnikom o fondovima, statutom udruge ili međunarodnim ugovorima o uzajamnom zastupanju udruga za kolektivno ostvarivanje prava.
Stvarnim i opravdanim troškovima smatra se osobito trošak vlastite službe DZNAP-a, kao i trošak povjeravanja ostvarivanja kolektivnih autorskih prava (ZAPSP čl. 158. st. 2.) i trošak obavljanja potrebitih tehničkih (IT), administrativnih (računovodstvo) i drugih pomoćnih poslova koje je potrebno obaviti radi ostvarivanja prava.
Pored fondova detaljno opisanih Pravilnikom o fondovima, DZNAP godišnje može izdvojiti najviše do 5% u Fond za žalbe i prigovore koji je namijenjen za namirenje neobračunatih korištenja, naknadnih ispravaka i naknada koje se isplaćuju po prigovoru ili žalbi autora odnosno nositelja prava sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

Na temelju članka 167. ZAPSP-a opći obračun raspodjele autorskih naknada prije isplate naknada nositeljima autorskih prava mora utvrditi Skupština DZNAP-a, te ispitati i ocijeniti ovlašteni revizor.

Pravo na isplatu godišnje naknade imaju svi nositelji autorskih prava koji su do 31. prosinca tekuće godine dostavili DZNAP-u popunjenu Pristupnicu – punomoć.

Članak 4.

Nakon primjene stavke 1. prethodnog članka raspodjela naplaćenih naknada nositeljima autorskih prava obavlja se prema dva kriterija:

1. pripadajući iznos od 30 posto ukupno raspoloživih sredstava svakom autoru članu DZNAP-a,
2.    pripadajući iznos od 70 posto ukupno raspoloživih sredstava raspodijeliti će se na temelju podataka o broju umnoženih primjeraka novinarskih priloga pojedinih autora prodanih klijentima agencija, i to prema broju prodanih primjeraka umnoženom za iznos naknade po jednom prodajnom primjerku autorskog djela.
Isplata naknada nositeljima autorskih prava obavit će se najkasnije u roku od 30 dana nakon dostavljanja verificiranog prijedloga obračuna isplate naknada u skladu sa stavkom 3. članka 3. ovog Pravilnika o raspodjeli.

Članak 5.

DZNAP će obavljati obračun i isplate naknada jednom godišnje, najkasnije u roku od devet (9) mjeseci od završetka financijske godine u kojoj je prihod od prava naplaćen, osim ako objektivni razlozi koji se odnose osobito na korisnička izvješća, identifikaciju prava, nositelja prava ili povezivanje podataka o djelima s nositeljima prava onemogućuju poštovanje tog roka.

Članak 6.

Nositelj autorskih prava ima pravo podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak obračuna isplate naknade ako smatra da mu naknada nije obračunata, ili je pogrešno obračunata.

Zahtjev za naknadni obračun ili ispravak podnosi se najkasnije 15 dana nakon dostavljanja obračuna nositeljima autorskih prava. Nakon isteka ovog roka ne može se podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak.
Odluku o prigovoru donosi Predsjedništvo DZNAP-a čija odluka je konačna.

Članak 7.

Prilikom pojedinačnih isplata naknada nositeljima autorskih prava obustavlja se porez i prirez, osim za one nositelje autorskih prava kojima se naknada isplaćuje u bruto iznosu na osnovu rješenja o upisu u Registar poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost i vode porezne knjige.

Ako je nositelj autorskih prava obveznik PDV-a isplata naknade će se obaviti prema računu koji će nositelj autorskih prava izdati DZNAP-u u kojemu će se naknada uvećati za iznos PDV-a.

Svim novinarima autorima koji u potpisanoj Pristupnici – punomoći nemaju posebno naznačeno da su obveznici izdavanja računa isplatiti će se neto naknada, a neprijavljena obveza PDV-a će ići na teret nositelja autorskih prava.

Članak 8.

DZNAP sa osobitom pažnjom i u skladu sa zakonskim odredbama upravlja i naplaćuje prihod od prava kolektivnog ostvarivanja.
Kako bi ispunio svoju ulogu nositelja licence DZIV-a za ostvarivanje prava za autore novinarskih djela, DZNAP u kolektivnom sustavu odvojeno vodi prihod od prava, te prihod kojeg ostvaruje od ulaganja prihoda od prava, odnosno vlastitu imovinu i prihod kojeg ostvaruje od takve imovine, kao i od prava na trošak ostvarivanja navedenih aktivnosti ili drugih aktivnosti.
DZNAP može odlučiti da uloži ostvareni prihod od prava. Prilikom donošenja odluke postupit će u najboljem interesu autora i nositelja prava čija prava ostvaruje. U slučaju da postoji mogućnost sukoba interesa, DZNAP će osigurati da ulaganje prihoda od prava bude u isključivom interesu nositelja kojeg zastupa.
Pri ulaganju prihoda od prava DZNAP će poduzeti sve mjere da zajamči sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost ostvarenih prihoda, te da prihod primjereno rasporedi kako bi se izbjegao prekomjeran rizik cjelokupnog prihoda.

Članak 9.

Predsjednik DZNAP-a odgovoran je za pravilnu primjenu ovog Pravilnika o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada. Za provedbu poslova iz ovog Pravilnika kao i za uredan obračun i uplatu poreza i prireza odgovara HDS ZAMP kojemu je na temelju ugovora DZNAP povjerio obavljanje tih poslova, osim ako su na uočene nepravilnosti službe HDS ZAMP-a na vrijeme pisanim putem upozorile Predsjednika DZNAP-a.

Sva pitanja vezana za isplatu naknada nositeljima autorskih prava koja nisu predviđena ovog Pravilnika rješava Predsjedništvo DZNAP-a.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Predsjedništvo DZNAP-a.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu prestaje vrijediti dosadašnji Pravilnik o raspodjeli od 27. travnja 2013. godine kao i sve njegove izmjene i dopune.

Igor Vukić, glavni tajnik DZNAP-a