DZNAP- Pravilnik o članstvu za fotoreportere

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu s člankom 230. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21dalje: ZAPSP) Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednicama održanim 1. lipnja 2023. i 3. veljače 2024. godine donijela je:

 

P R A V I L N I K

o članstvu za novinare fotoreportere te autore audio i video priloga

Članak 1.

Članovi Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (u nastavku DZNAP ili Društvo) su novinari fotoreporteri koji su profesionalni fotoreporteri s državljanstvom u bilo kojoj državi članici EU-a, bez obzira na rasnu, vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost, kojima je fotoreporterstvo primarno zanimanje, a tako i oni koji istu djelatnost obavljaju u skladu s odgovarajućim poreznim propisima.

Članak 2.

Pravo na isplatu godišnje naknade za fotoreportere članove DZNAP-a imaju svi novinari fotoreporteri nositelji autorskih prava, kojima je to primarno zanimanje te koji su u radnom i ugovornom odnosu u foto agencijama kao i honorarni i slobodni fotoreporteri koji su vezani ugovorima s foto agencijama te slobodni fotoreporteri koji nisu ugovorno vezani s niti jednim medijem, te objavljuju fotografije, audio i video priloge, što je vidljivo iz podataka o objavljenim i prodanim fotografijama, audio i video prilozima, a dostavili su DZNAP-u popunjenu Pristupnicu – punomoć do kraja kalendarske godine na koju se naknada odnosi.

Članak 3.

Članstvo fotoreportera u DZNAP-u je dobrovoljno.

Članom se postaje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva – pristupnice za fotoreportere, a članovi Predsjedništva DZNAP-a iz redova fotoreportera će uz konzultacije sa Zborom fotoreportera odlučiti o zahtjevu članstvu za pojedinog fotoreportera o kojem će glasati Predsjedništvo DZNAP-a.

Predsjedništvo DZNAP-a će donijeti odluku o članstvu najkasnije 60 dana od primitka zahtjeva za učlanjenjem.

Protiv odluke Predsjedništva DZNAP-a iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti prigovor Skupštini u roku od osam dana od dana kada je podnositelj zahtjeva obaviješten o odluci Predsjedništva, o čemu Skupština mora donijeti odluku na svom prvom sljedećem redovnom zasjedanju, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prigovora. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 4.

Članstvo fotoreportera u Društvu prestaje:

– dragovoljnim istupom

– isključenjem

– smrću.

Članstvo prestaje i otkazom punomoći za zaštitu autorskih prava, bilo od strane opunomoćitelja, bilo od strane Društva.

Društvo može otkazati zastupanje po primljenoj punomoći pod uvjetima predviđenim općim aktima koji se odnose na zaštitu autorskih prava. O dobrovoljnom istupu član/ica je dužan pisanim putem obavijestiti Društvo. Iz članstva će se brisati član/ica koji najmanje tri godine neopravdano ne obavlja novinarski posao. Na takvu odluku Predsjedništva redovni član/ica može podnijeti prigovor Skupštini u roku od osam dana od dana dostave odluke. Skupština je dužna riješiti prigovor u roku od 30 dana, računajući od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine Društva o brisanju je konačna.

Članak 5.

Predsjedništvo DZNAP-a odgovorno je za pravilnu primjenu ovog Pravilnika o članstvu fotoreportera u DZNAP-u. Sva pitanja vezana za članstvo fotoreportera u DZNAP-u koja nisu predviđena ovim Pravilnikom rješava Predsjedništvo DZNAP-a. Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Predsjedništvo DZNAP-a.

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na novinare fotoreportere te na novinare fotoreportere koji su istodobno i autori audio i video priloga.

Na autore novinarskih autorskih tekstova objavljenih u pisanoj formi te na autore novinarskih tekstova objavljenih u pisanoj formi koji su istodobno i autori audio i video priloga primjenjuje se Pravilnik o članstvu za novinare, autore pisanih tekstova te audio i video priloga.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te zamjenjuje dosadašnji pravilnik i sve njegove izmjene i dopune.

Valentina Wiesner,

predsjednica DZNAP-a

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)