Obrazac za sklapanje ugovora s press clipping agencijama

Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF).

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA (skraćeno: DZNAP), Zagreb, Perkovčeva 2, MB: 2404435; OIB: 98506485179, (u daljnjem tekstu: Nositelj prava)

i

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA – ZAŠTITA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA, Zagreb, Heinzelova 62a, MB: 3206394; OIB: 5668956985, (u daljnjem tekstu: HDS-ZAMP),

s jedne strane,

te

___________________________________________________________________________________________ (u daljnjem tekstu: Korisnik/ci):

s druge strane;

u daljnjem tekstu zajedno svi označeni: Ugovorne strane;

u cilju sporazumnog uređenja korištenja Programskih sadržaja Medija (kako je taj pojam određen u članku 2. ovog Ugovora) koje Korisnici koriste u obavljanju djelatnosti selektivnog i kontinuiranog praćenja, obrade, razvrstavanja, analize te distribucije određenih Programskih sadržaja Medija na hrvatskom tržištu krajnjim korisnicima za njihove potrebe (u daljnjem tekstu: Djelatnost praćenja Medija), oslanjajući se pri tom na ovdje dane međusobne izjave i jamstva u vezi s obavljanjem navedene Djelatnosti, sklopili su sljedeći

 

UGOVOR
O UVJETIMA I NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE
PROGRAMSKIH SADRŽAJA MEDIJA

 

Članak 1.

Uvodna utvrđenja – Načela

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor uvažavajući sljedeća načela svojih odnosa, pri tome razumijevajući da:

(i)      je sloboda izražavanja jedno od temeljnih sloboda demokratskog društva, a što je proklamirano i člankom 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potvrđene Zakonom o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 22.10.1997. godine (NN, Međunarodni ugovori br. 18/97), temeljem kojeg svatko ima pravo na slobodu izražavanja, a koje pravo uključuje slobodu mišljenja, jednako kao i slobodu primanja i prenošenja informacija i ideja, bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice;

(ii)      svatko ima pravo slobodno pristupati objavljenim programskim sadržajima medija, nesmetano ih pratiti, obrađivati, razvrstavati i analizirati te pri tom uvažavati legitimne interese nositelja prava u svezi zaštite i ostvarenja prije svega imovinskih koristi od daljnjeg korištenja njihovih djela tj. objavljenih programskih sadržaja medija (načelo slobodnog pristupa programskim sadržajima medija);

(iii)     sadašnji tehnološki razvitak društva kao i način obavljanja djelatnosti u informacijskom društvu rezultiraju potrebom za određenom ravnotežom na tržištu i to između nositelja autorskog prava i srodnih prava na programskim sadržajima medija, te korisnika predmetnih programskih sadržaja, a sve sukladno načelima:

  • izraženim u Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umjetničkih djela od 09.09.1886. izmijenjena u Parizu 24.11.1971. i dopunjena 28.09.1979. godine (u daljnjem tekstu: Bernska konvencija);
  • izraženim u Preambuli Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo potvrđenog 28.04.2000. godine (NN, Međunarodni ugovori 6/00), i to posebice načelu priznavanja potrebe održavanja ravnoteže između prava autora i šireg javnog interesa u vezi s obrazovanjem, istraživanjem i pristupom informacijama;
  • kao i odredbi članka 5.(3) EU Direktive 2001/29/EC od 22.05.2001. godine o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (tzv. InfoSoc Direktiva); te
  • izraženim u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18; u daljnjem tekstu: ZAPSP);

(iv)    ni tehnologije ni ugovori ne smiju dati nikome više prava nego što ih daje zakon, niti umanjiti izuzetke i/ili ograničenja koja u tom smislu postoje i koja su utemeljena kako međunarodnim konvencijama i ugovorima koje je Republika Hrvatska potvrdila, tako i važećim pravnim propisima Republike Hrvatske, i to na nediskriminirajućoj osnovi. Stoga, u tom smislu ne smije postojati preferiranje kako ni određene grupacije nositelja prava odnosno pojedinog nositelja prava, tako ni grupacije odnosno određenog korisnika odgovarajućih djela zaštićenih autorskim ili nekim srodnim pravom, te nikakve povlastice u tom smjeru ne smiju postojati. Pravila moraju biti jednaka kako za sve nositelje autorskog ili srodnih prava, tako i za sve korisnike, konkretno one koji obavljaju Djelatnost praćenja Medija (načelo ravnoteže između interesa nositelja prava i korisnika);

(v)     ostvarenje prava nositelja treba biti pravedno i odgovorno uz uvažavanje svih prava i legitimnih interesa kako nositelja odgovarajućih prava, tako i korisnika koji žele i imaju namjeru koristiti programske sadržaje medija radi obavljanja vlastite djelatnosti. Ugovorne strane stoga predmetnim uređenjem odnosa trebaju omogućiti što kvalitetniji razvoj informacijskog društva te obavljanje Djelatnosti praćenja Medija, razumijevajući pri tom da upravo Djelatnost praćenja Medija stvara određenu novu vrijednost programskih sadržaja medija koja omogućava pojedincima, pravnim osobama te svim drugim subjektima na tržištu upoznavanje s onim što je rečeno i/ili napisano u medijima, a što u cijelosti ispunjava svrhovitost načela slobodnog izražavanja ideja i mišljenja (načelo ostvarenja prava);

(vi)    je uz uvažavanje svih legitimnih interesa Ugovornih strana, samo jasnim i transparentnim pravilima koja će vrijediti jednako za sve sudionike na tržištu, moguće postići kvalitetan rad i rast, odnosno, razvoj Djelatnosti praćenja Medija koja će krajnjim korisnicima omogućiti što kvalitetnije ostvarenje slobode medija, kao i korištenje programskih sadržaja svih medija (načelo održanja poštene tržišne utakmice);

(vii)    je cilj Ugovornih strana urediti međusobne odnose na način da takvo uređenje u cijelosti uvažava upotrebu novih tehnologija te korištenje Programskih sadržaja Medija u informacijskom društvu, pri tome, između ostalog, uvodeći određeni samoregulirajući aspekt obavljanja Djelatnosti praćenja Medija sukladno osnovnim načelima iz ovog članka Ugovora, uključujući i načela izražena u ovdje navedenim međunarodnim konvencijama i važećim pravnim propisima.

 

Članak 2.

Definicije i određenja

(1)          Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u ovom Ugovoru, uz pojmove određene u zaglavlju i odredbama Ugovora, sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja isključivo za potrebe ovog Ugovora:

(i)      Mediji, u smislu definicije Zakona o medijima (NN 59/04; 84/11; 81/13), označava novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike;

(ii)      Programski sadržaji Medija, u smislu definicije Zakona o medijima, označava informacije svih vrsta (vijesti, mišljenja, obavijesti, poruke i ostale informacije) te novinarske autorske tekstove i fotografije koji se objavljuju putem Medija u svrhu obavješćivanja i zadovoljavanja kulturnih, znanstvenih, obrazovnih i ostalih potreba javnosti. Pojam Programskih sadržaja Medija obuhvaća niže određene pojmove Novinarskog djela i Novinarske objave;

(iii)     Novinarsko djelo označava sve one Programske sadržaje Medija koji su kao takvi objavljeni u tiskovnim medijima ili elektroničkim publikacijama (tisak i web), pri čemu su se Ugovorne strane sporazumjele da se svako Novinarsko djelo sastoji od jednog novinarskog teksta i jedne fotografije;

(iv)    Novinarska objava označava sve one Programske sadržaje Medija koji su kao takvi objavljeni u sklopu radijskog i/ili televizijskog programa (radio i TV);

(v)     Nakladnik Medija, u smislu definicije Zakona o medijima, označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja putem Medija objavljuje Programske sadržaje Medija i sudjeluje u javnom informiranju, bez obzira na tehnička sredstva preko kojih se njegovi Programski sadržaji Medija objavljuju, prenose ili su dostupni javnosti;

(vi)    Ugovor označava ovaj Ugovor.

(2)          Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Korisnici obavljaju Djelatnost praćenja Medija za krajnjeg korisnika, bilo da krajnjem korisniku distribuiraju određene Programske sadržaje Medija, bilo da iste stave krajnjem korisniku na raspolaganje putem odgovarajuće elektroničke opreme i tzv. online usluge.

(3)          Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Nositelj prava temeljem pravomoćnog rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u Republici Hrvatskoj jedina ovlaštena udruga za kolektivno ostvarivanje prava svih domaćih i stranih nositelja prava na Novinarskim djelima i Novinarskim objavama, kada je riječ o pravu reproduciranja, pravu distribucije i pravu javnog priopćavanja, koje uključuje i pravo stavljanja na raspolaganje javnosti istih.

(4)          Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Nositelj prava sklopio s HDS-ZAMP-om, kao udrugom s višegodišnjim iskustvom na području kolektivnog ostvarivanja i zaštite autorskih prava, odgovarajući Ugovor o poslovnoj suradnji u ostvarivanju i zaštiti novinarskih i fotografskih autorskih prava, a temeljem kojeg je Nositelj prava ovlastio HDS-ZAMP da u ime Nositelja prava može prema korisnicima Programskih sadržaja Medija ostvarivati prava čije se korištenje uređuje ovim Ugovorom, tj. da može u ime i za račun Nositelja prava obavljati poslove prikupljanja naknada ugovorenih u ovom Ugovoru te njihove raspodjele nositeljima prava na Programskim sadržajima Medija, kao i određene organizacijske, tehničke i administrativne poslove u izvršavanju tih poslova.

Članak 3.

Predmet ovog Ugovora

  • Ovim Ugovorom uređuju se:

(i)      načela i uvjeti korištenja Programskih sadržaja Medija od strane Korisnika u svrhu obavljanja Djelatnosti praćenja Medija, tj. uvjeti pod kojima će Korisnici reproducirati, distribuirati i stavljati na raspolaganje krajnjim korisnicima predmetne Programske sadržaje Medija; te

(ii)      Autorska naknada određena sukladno odredbama članka 4. odnosno 5. Ugovora, a koju se Korisnici obvezuju plaćati za takvo korištenje Programskih sadržaja Medija.

  • Na temelju ovog Ugovora Nositelj prava osniva u korist svakog Korisnika neisključivo sadržajno ograničeno:
  • pravo reproduciranja Programskih sadržaja Medija u svrhu uvrštenja reproduciranih Programskih sadržaja Medija u baze podataka Korisnika, a koje su baze Korisnici kreirali isključivo u tu svrhu, kao i u svrhu distribucije reproduciranih Programskih sadržaja Medija isključivo za potrebe krajnjih korisnika; te
  • pravo distribucije tako uvrštenih reproduciranih Programskih sadržaja Medija isključivo za potrebe krajnjih korisnika, a sve u cilju izvješćivanja krajnjih korisnika sukladno kriterijima koje je pojedini krajnji korisnik zahtijevao.

Korisnici prihvaćaju tako osnovana prava u svoju korist.

(3)          Pravo reproduciranja Programskih sadržaja Medija ograničeno je isključivo na svrhe određene u stavku 2. ovog članka. U cilju izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Korisnici su za vrijeme važenja ovog Ugovora, a na temelju navedenog ovlaštenja, izrijekom ovlašteni reproducirati Programske sadržaje Medija i tako reproducirane Programske sadržaje Medija uvrstiti u vlastitu bazu podataka kao i prilagoditi tako reproducirane Programske sadržaje Medija strukturi i tehničkim zahtjevima predmetne baze podataka koju su Korisnici kreirali u navedene svrhe.

(4)          Pravo distribucije reproduciranih i uvrštenih Programskih sadržaja Medija sukladno odredbi stavka 2. podstavka (i) i stavka 3. ovog članka Ugovora, ograničeno je isključivo na vlastite potrebe krajnjeg korisnika. U cilju izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Korisnici su ovlašteni krajnjem korisniku distribuirati prethodno selektivno odabrane Programske sadržaje Medija sukladno unaprijed zadanim kriterijima od strane krajnjeg korisnika, i to bilo omogućavanjem krajnjem korisniku selektivnog pristupa sadržaju baze podataka Korisnika, bilo dostavom reproduciranih selektivno odabranih Programskih sadržaja Medija krajnjem korisniku, na bilo koji tehnički moguć način.

(5)          Krajnji korisnik je ovlašten dostavljene mu Programske sadržaje Medija koristiti isključivo za vlastite potrebe. U cilju izbjegavanja bilo kakve dvojbe, krajnji korisnik ne smije dalje reproducirati i/ili distribuirati dostavljene mu Programske sadržaje Medija bez posebnog odobrenja Nositelja prava.

(6)          U svrhu informiranja krajnjih korisnika, Ugovorne strane će sporazumno utvrditi tekst eventualnih zajedničkih izvješća koji bi se trebali komunicirati krajnjim korisnicima.

Članak 4.

Utvrđivanje visine Autorske naknade

(1)          Korisnici se obvezuju plaćati Nositelju prava Autorsku naknadu za prava osnovana temeljem ovog Ugovora, a sukladno kriterijima i obračunu utvrđenim ovim Ugovorom.

(2)          Kao osnovica za obračun Autorske naknade uzimaju se:

(i)      prosječna prodajna cijena distribuiranih Novinarskih djela od strane Korisnika krajnjim korisnicima;

(ii)      prosječna prodajna cijena distribuiranih Novinarskih objava od strane Korisnika krajnjim korisnicima.

(3)          Prosječna prodajna cijena distribuiranog Novinarskog djela utvrđuje se na jednogodišnjoj razini, a izračunava se dijeljenjem prihoda kojeg su Korisnici u jednoj godini ostvarili od korištenja Novinarskih djela reproduciranih iz tiska i s weba s ukupnim brojem Novinarskih djela koje su Korisnici distribuirali krajnjim korisnicima u istom periodu. Pri tome se u ukupan broj distribuiranih Novinarskih djela ne računaju ona Novinarska djela koja su Korisnici u svrhu probnog praćenja medija distribuirali krajnjim korisnicima besplatno.

(4)          Prosječna prodajna cijena distribuirane Novinarske objave utvrđuje se na jednogodišnjoj razini, a izračunava se dijeljenjem prihoda kojeg su Korisnici u jednoj godini ostvarili od korištenja Novinarskih objava reproduciranih s radio i televizijskih programa s ukupnim brojem Novinarskih objava koje su Korisnici distribuirali krajnjim korisnicima u istom periodu. Pri tome se u ukupan broj distribuiranih Novinarskih objava ne računaju one Novinarske objave koje su Korisnici u svrhu probnog praćenja medija distribuirali krajnjim korisnicima besplatno.

(5)          Prosječna prodajna cijena iz stavka 3. i 4. ovog članka utvrđuje se za narednu kalendarsku godinu najkasnije do 31. listopada tekuće godine, uzimajući u obzir jednogodišnji period od 01. listopada prethodne godine do 30. rujna tekuće godine, a temeljem podataka i izvješća koje su Korisnici dužni dostaviti Nositelju prava najkasnije do 20. listopada tekuće godine. Za svaku tako utvrđenu prosječnu prodajnu cijenu Ugovorne strane će sklopiti odgovarajući dodatak ovom Ugovoru u kojem će utvrditi iznos prosječne prodajne cijene za naredni jednogodišnji period (od 1. siječnja do 31. prosinca) koja će se primjenjivati kao osnovica u obračunu Autorske naknade, a na koju će se primjenjivati postotak utvrđen u stavku 8. ovog članka.

(6)          Izvješća Korisnika iz stavka 5. ovog članka moraju sadržavati podatke o:

(i)      prihodu Korisnika s osnove korištenja Novinarskih djela i Novinarskih objava;

(ii)      broju distribuiranih Novinarskih djela i Novinarskih objava od strane Korisnika krajnjim korisnicima; te

(iii)     broju besplatno distribuiranih Novinarskih djela i Novinarskih objava od strane Korisnika krajnjim korisnicima.

(7)          Visina Autorske naknade određuje se jedinično, po svakom distribuiranom Novinarskom djelu ili Novinarskoj objavi krajnjem korisniku. Visina jedinične Autorske naknade utvrđuje se primjenom sporazumno određenog postotka na osnovicu utvrđenu sukladno odredbama ovog članka, i to kako slijedi:

Razdoblje Novinarska djela Novinarske objave
1.1. – 31.12. 2020. 24% 12%
1.1. – 31.12. 2021. 24% 12%
1.1. – 31.12. 2022. 26% 12%
1.1. – 31.12. 2023. 26% 12%
1.1. – 31.12. 2024. 28% 12%

(8)          Prilikom utvrđenja naknade za Novinarska djela Ugovorne strane suglasno polaze od formule da se svako Novinarsko djelo sastoji od jednog novinarskog teksta i jedne fotografije. Korisnici primaju na znanje da su udjeli autora novinarskog teksta i autora fotografija koji čine pojedino Novinarsko djelo utvrđeni u jednakim omjerima. Tako se npr. naknada za 2021. (ukupno 24%) sastoji od 12% koja se odnosi na novinarsku naknadu, te 12% koja se odnosi na fotografsku naknadu itd.

(9)          Ukupan iznos Autorske naknade koju se, na ime korištenja prava osnovanih temeljem ovog Ugovora, Korisnici obvezuju platiti Nositelju prava za određeni vremenski period, izračunava se kao umnožak jedinične Autorske naknade i broja ukupno distribuiranih Novinarskih djela i Novinarskih objava krajnjim korisnicima u tom obračunskom periodu.

(10)        Navedene naknade iskazane su u neto iznosu i na iste se ima obračunati propisana stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV).

(11)        Korisnici su dužni na svakom računu prema krajnjim korisnicima iskazati visinu jedinične Autorske naknade sukladno kriterijima za izračun iste utvrđenih ovim Ugovorom.

(12)        Nositelj prava ovime jamči Korisnicima da je Autorska naknada ugovorena ovim Ugovorom jedina naknada koje su Korisnici dužni plaćati za prava stečena na temelju ovog Ugovora. Nositelj prava nadalje jamči Korisnicima da ugovorena Autorska naknada i kriteriji za njezino određivanje ostaju nepromjenjivi za vrijeme roka trajanja ovog Ugovora određenog u njegovom članku 13.

Članak 5.

Minimalna Autorska naknada

Visina jedinične Autorske naknade ni u kojem slučaju ne može biti niža od zaštitnih minimalnih naknada i to:

(i)      0,68 kn (bez PDV-a) po distribuiranom Novinarskom djelu;

(ii)      1,81 kn (bez PDV-a) po distribuiranoj Novinarskoj objavi.

Članak 6.

Plaćanje Autorske naknade

(1)          Korisnici se obvezuju do 18. u svakom tekućem mjesecu dostaviti HDS-ZAMP-u točne i potpune podatke za protekli mjesec, sa svim elementima određenim u članku 4. ovog Ugovora koji su potrebni za obračun Autorske naknade.

(2)          Korisnici se obvezuju Autorsku naknadu plaćati mjesečno, najkasnije u roku od 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana od dana primitka računa od strane HDS-ZAMP-a.

(5)          Ako bilo koji od Korisnika propusti izvršiti obvezu dostave podataka nužnih za obračun Autorske naknade u ugovorenom roku ili ako se zbog nedostatnih podataka ne može izvršiti obračun Autorske naknade, HDS-ZAMP će tom Korisniku za svaki dan kašnjenja u dostavi potpunih podataka obračunavati kaznu u visini od 100,00 kn.

Članak 7.

Osiguranje plaćanja

(1)          U svrhu osiguranja plaćanja Autorske naknade ugovorene ovim Ugovorom, svaki od Korisnika će prilikom sklapanja predmetnog Ugovora dostaviti HDS-ZAMP-u jednu ovjerenu bjanko zadužnicu, a koja zadužnica će služiti kao osiguranje plaćanja i po ovom Ugovoru. U slučaju iskorištenja dane zadužnice, taj Korisnik je dužan u roku od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana dostaviti HDS-ZAMP-u novu bjanko zadužnicu, osim ako je HDS-ZAMP iskoristio zadužnicu protivno odredbama ovog Ugovora.

(2)          HDS-ZAMP obvezuje se da neće iskoristiti pravo na naplatu dospjelog iznosa putem zadužnice prije isteka dodatnog roka za plaćanje koji ne može biti kraći od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana ostavljenog Korisniku u pisanoj opomeni koju će HDS-ZAMP dostaviti Korisniku preporučenom poštom s povratnicom na adresu sjedišta određenu u zaglavlju Ugovora. Ako Korisnik ne izvrši plaćanje svojih dospjelih obveza u roku određenom u opomeni, HDS-ZAMP je ovlašten podnijeti zadužnicu na izravnu naplatu bez ikakve daljnje suglasnosti Korisnika.

Članak 8.

Kontrola

(1)          Korisnici su obvezni voditi uredno knjigovodstvo i evidenciju podataka o distribuiranim Novinarskim djelima i Novinarskim objavama, prihodima, kao i svim drugim podacima koji su od značaja za obračun Autorske naknade.

(2)          U svrhu provjere točnosti podataka iz stavka 1. ovog članka, Korisnici se obvezuju posebno opunomoćenim predstavnicima Nositelja prava i/ili HDS-ZAMP-a, uključujući revizorsku kuću koju oni odaberu, omogućiti uvid u relevantnu dokumentaciju, pod uvjetom prethodne najave takve kontrole koja se ima neodložno omogućiti najkasnije u roku od 48 sati od primitka zahtjeva Nositelja prava (osim ako takav rok pada na neradni dan, u kojem slučaju se uvid mora omogućiti prvog sljedećeg radnog dana). Predmetna kontrola ima se vršiti tijekom radnog dana i radnog vremena Korisnika ako Ugovorne strane ne dogovore drugačije.

(3)          Ako se kontrolom utvrdi da je došlo do grešaka Korisnika u prijavi podataka na štetu Nositelja prava, izvršit će se nadopuna podataka i ispravan izračun Autorske naknade, a sve troškove kontrole snosit će odgovarajući Korisnik.

(4)          Informacije i podaci, kao i dokumentacija i drugi materijali Korisnika koje posebno opunomoćeni predstavnici Nositelja prava i/ili HDS-ZAMP-a, kao i Nositelj prava i/ili HDS-ZAMP saznaju u tijeku provođenja kontrole odnosno prikupljeni kontrolom predstavljaju Povjerljive informacije odgovarajućeg Korisnika te su zaštićeni poslovnom tajnom sukladno odredbama članka 10. ovog Ugovora. 

Članak 9.

Dostava podataka

(1)          U cilju raspodjele prikupljene Autorske naknade nositeljima autorskog prava, Korisnici se obvezuju najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana od proteka svakog godišnjeg kvartala (tj. najkasnije 15. travnja, 15. srpnja, 15. listopada i 15. siječnja), HDS-ZAMP-u dostaviti podatke o Novinarskim djelima i Novinarskim objavama distribuiranim u tom obračunskom kvartalu, kao i o autorima tih Novinarskih djela i Novinarskih objava.

(2)          Obrazac na kojem će Korisnici dostavljati e-poštom podatke iz stavka 1. ovog članka HDS-ZAMP-u sastavni je dio ovog Ugovora.

Članak 10.

Povjerljivost

(1)          Poslovnu tajnu jedne Ugovorne strane (u daljnjim odredbama ovog članka: Davatelj) predstavljaju svi podaci, informacije, isprave te drugi materijali i/ili dokumentacija u materijalnom i nematerijalnom obliku (u daljnjem tekstu: Povjerljive informacije) koji:

(i)      su tajni jer nisu, u svojoj ukupnosti ili u točnoj strukturi i sklopu svojih sastavnih dijelova, općenito poznati ili lako dostupni osobama iz krugova koji se obično bave predmetnom vrstom informacija;

(ii)      imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost zbog toga što su tajni; te

(iii)     je u odnosu na njih Davatelj poduzeo u datim okolnostima razumne korake kako bi sačuvao njihovu tajnost; kao i

(iv)    predstavljaju i/ili sadrže ideje, know-how, rezultate kreativnog rada ili stvaralačkog, poslovnog i/ili financijskog ulaganja Davatelja, te drugi podaci označeni kao tajni ili povjerljivi, odnosno koje bi svaka prosječno pažljiva osoba trebala smatrati povjerljivima s obzirom na okolnosti u kojima je za njih saznala, a zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim trećim osobama mogle nastupiti štetne posljedice po gospodarske interese Davatelja i/ili njegovih poslovnih partnera, odnosno trećih osoba na koje se takvi podaci odnose.

(2)         U smislu odredbi stavka 1. ovog članka, poslovnu tajnu osobito predstavljaju sljedeće Povjerljive informacije:

(i)      poslovna politika, strateški, marketinški i drugi poslovni odnosno komercijalni planovi, poslovni modeli i koncepti te poslovne transakcije Davatelja;

(ii)      osobni podaci;

(iii)     originalne kreativne ideje, idejna rješenja, kreativni koncepti, kreativna rješenja, nacrti ili prijedlozi isprava ili drugih materijala, autorska djela, postupci, modeli, izumi, tehnička unapređenja i sve druge intelektualne tvorevine prije nego što Davatelj valjano uredi njihovu zaštitu prema odredbama važećih pravnih propisa iz područja prava intelektualnog vlasništva;

(iv)    o kupcima, dobavljačima, cijenama, naknadama, kao i cjenici, troškovnici, ponude, specifikacije, ugovori i druge isprave i/ili materijali Korisnika; kao i

(v)     tajne odnosno povjerljive informacije trećih osoba koje je Davatelj dužan ili obvezan čuvati.

(3)          Ne smatraju se poslovnom tajnom podaci, informacije, isprave i/ili drugi materijali koji:

(i)      već jesu ili će naknadno na zakoniti način postati dostupni trećim osobama odnosno javnosti usprkos čuvanju poslovne tajne;

(ii)      su neovisno razvijeni od strane trećih osoba.

(4)          Svaka Ugovorna strana koja prima Povjerljive informacije (u daljnjim odredbama ovog članka: Primatelj) obvezuje se:

(i)      trajno čuvati u tajnosti Povjerljive informacije Davatelja;

(ii)      koristiti Povjerljive informacije Davatelja samo u svrhu u koju mu je priopćena, i to u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje njegovih obveza iz ovog Ugovora;

(iii)     suzdržati se od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili umnožavanja Povjerljivih informacija Davatelja;

(iv)    suzdržati se od priopćavanja odnosno otkrivanja na bilo koji način Povjerljivih informacija trećim osobama (uključujući druge Ugovorne strane) bez prethodnog izričitog pisanog dopuštenja Davatelja, osim onim svojim radnicima i suradnicima odnosno članovima za koje postoji potreba da znaju Povjerljive informacije u svrhu ispunjenja ovog Ugovora, a na koje se primjenjuje obveza čuvanja tajnosti sukladno odredbama ovog članka;

(v)     čuvati Povjerljive informacije s pažnjom dobrog gospodarstvenika na način kojim će se spriječiti neovlašteno otkrivanje, korištenje, širenje ili objavljivanje Povjerljivih informacija Davatelja;

(vi)    odmah čim o tome sazna obavijestiti Davatelja o prijetećoj ili već učinjenoj zlouporabi ili neovlaštenom otkrivanju njegovih Povjerljivih informacija te surađivati s njime u cilju otklanjanja, odnosno sprječavanja takvog otkrivanja, zlouporabe ili njihovih posljedica;

(vii)    po nalogu Davatelja vratiti ili uništiti sve izvorne primjerke i/ili preslike dokumentacije i/ili materijala koji sadrže Povjerljive informacije, odnosno predstavljaju Poslovnu tajnu Davatelja.

(5)          Primatelj ne stječe nikakva prava na Povjerljivim informacijama Davatelja, osim prava korištenja Povjerljivih informacija u svrhu ispunjenja ovog Ugovora.

(6)          Svaka Povjerljiva informacija obilježavat će se na prikladan način, uključujući vidljivu pisanu oznaku “POSLOVNA TAJNA“, „POVJERLJIVO”, „TAJNO“ ili slično. Obilježavanje odnosno način obilježavanja Povjerljivih informacija ne utječe na njihovu tajnost i obvezu Primatelja da čuva Poslovnu tajnu Davatelja.

(7)          Ugovorne strane su suglasne da povreda obveza iz ovog članka predstavlja bitnu povredu Ugovora.

Članak 11.

Obrada i zaštita osobnih podataka

(1)          Predmet ovog Ugovora podrazumijeva obradu osobnih podataka sljedećih kategorija ispitanika:

(i)      potpisnika ovog Ugovora, odnosno drugih fizičkih osoba (radnika, suradnika ili drugih pojedinaca) čije će osobne podatke jedna Ugovorna strana otkriti, odnosno dostaviti drugoj Ugovornoj strani u okviru i u svrhu izvršenja ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Pojedinac/ci); te

(ii)      autora Programskih sadržaja Medija čije su osobne podatke Korisnici dužni prikupljati i dalje obrađivati te dostavljati Nositelju prava i HDS-ZAMP-u u svrhu izvještavanja sukladno odredbama članka 9. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Autor/i).

(2)          Svaka Ugovorna strana je samostalni Voditelj obrade osobnih podataka Pojedinaca i Autora i obrađuje ih u skladu s važećim pravnim propisima i vlastitim pravilnicima, politikama, postupovnicima i drugim općim i pojedinačnim internim aktima, te ne odgovara za obradu nikakvih osobnih podatka od strane drugih Ugovornih strana.

Članak 12.

Odgovornost i jamstva

(1)          Svaka Ugovorna strana jamči da ima sva ovlaštenja za pravovaljano i uredno sklapanje i izvršenje ovog Ugovora.

(2)          Nositelj prava jamči Korisnicima da ne postoji neko pravo trećeg koje umanjuje i/ili ograničava prava koja su osnovana u korist Korisnika na temelju ovog Ugovora, a posebice da prava osnovana u korist Korisnika na temelju ovog Ugovora ne povrjeđuju prava trećih osoba.

U tom smislu Nositelj prava jamči da je ovlašteni zastupnik nositelja prava na Programskim sadržajima Medija koji su predmet ovog Ugovora, te da ista nisu opterećena i/ili ograničena u korist nekog trećeg ni u kojem svom dijelu.

Ako takvo ograničenje i/ili opterećenje prava na Programskim sadržajima Medija postoji, Nositelj prava obvezuje se o tome, bez odgode, obavijestiti Korisnike u pisanom obliku, uključujući e-poštom. U protivnom se obvezuje snositi troškove eventualnih sudskih i drugih postupaka, kao i nadoknaditi eventualnu štetu koja iz toga proizlazi.

(3)          Ako bilo koji Korisnik bude spriječen u ostvarivanju prava koja su osnovana u korist Korisnika na temelju ovog Ugovora uslijed odluke nadležnog tijela Nositelj prava se obvezuje poduzeti sve radnje kako bi se Korisnicima omogućilo neometano valjano i zakonito ostvarivanje prava u punom opsegu i pod uvjetima kako je ugovoreno u ovom Ugovoru. Ako to Nositelj prava nije u mogućnosti učiniti iz bilo kojeg razloga, Korisnici tada nisu u obvezi platiti ugovorenu Autorsku naknadu za taj mjesec, tj. eventualno za one mjesece za koje su Korisnici onemogućeni u ostvarivanju predmetnih prava.

(4)          Nositelj prava izjavljuje kako će uložiti najbolje napore da bi uredio odnose s Nakladnicima Medija glede njihovih prava na Programskim sadržajima Medija na način da se Korisnicima omogući neometano zakonito i valjano ostvarivanje prava u punom opsegu i pod uvjetima kako je ugovoreno u ovom Ugovoru.

(5)   Svaka Ugovorna strana obvezuje se bez odgađanja pisanim putem obavijestiti druge Ugovorne strane o bilo kojem zahtjevu treće osobe u smislu odredbi ovog članka, uključujući zahtjeve zbog povrede autorskog prava ili bilo kojih drugih prava intelektualnog vlasništva u vezi s korištenjem prava iz ovog Ugovora te se pravovremeno savjetovati s drugim Ugovornim stranama prije upuštanja u pregovore odnosno bilo koje druge postupke koje pokrene treća osoba, a radi eventualnog zajedničkog nastupa u takvim postupcima.

(6)   Ako se za vrijeme trajanja ovog Ugovora promijeni zakonsko uređenje prava Nakladnika Medija, na način da dođe do osnivanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava Nakladnika Medija, uslijed čega bi se od Korisnika potraživale dodatne naknade za korištenje Programskih sadržaja Medija, svaki Korisnik može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, u kojem slučaju će Ugovorne strane pristupiti međusobnim pregovorima s ciljem ponovnog reguliranja korištenja novinarskih autorskih tekstova i fotografija za naredno razdoblje.

Članak 13.

Trajanje i prestanak Ugovora

(1)          Ovaj Ugovor je sklopljen i stupa na snagu na dan njegova potpisivanja od strane ovlaštenih zastupnika svih Ugovornih strana, a primjenjuje se od ________________te prestaje ____________ godine.

(2)          Ovaj Ugovor će se automatski nastaviti produžavati i na svaku sljedeću kalendarsku godinu ako ga jednostrano ne otkaže Nositelj prava upućivanjem pisane obavijesti o tome odgovarajućem/im Korisniku/cima ili bilo koji od Korisnika upućivanjem pisane obavijesti o tome Nositelju prava uz primjerak na znanje HDS-ZAMP-u, najkasnije 3 (slovima: tri) mjeseca prije kraja tekuće godine. Radi izbjegavanja bilo kakvog nesporazuma, to znači da će se Ugovor nastaviti primjenjivati i u sljedećoj kalendarskoj godini ako ga odgovarajuća Ugovorna strana ne otkaže najkasnije do 30. rujna tekuće godine, itd. Otkaz Ugovora na temelju ovog stavka ne mora biti obrazložen. Obavijest o otkazu Ugovora upućuje se na način određen u članku 14. stavku 3. ovog Ugovora.

(3)          U godini u kojoj je produženo trajanje ovog Ugovora, u smislu odredaba stavka 2. ovog članka, jedinične cijene Novinarskih djela utvrđivat će se u visini od 28% od prosječnih cijena distribuiranih Programskih sadržaja Medija za tisak i web a jedinične cijene Novinarskih objava utvrđivat će se u visini od 12% od prosječnih cijena distribuiranih Programskih sadržaja Medija za radio i TV. U odnosu na ostale značajke obračuna naknada u godini u kojoj je produženo trajanje ovog Ugovora na odgovarajući način primijenit će se odredba članka 4. ovog Ugovora (Utvrđivanje visine Autorske naknade).

(4)          Svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor upućivanjem pisane obavijesti drugoj Ugovornoj strani u slučajevima određenim zakonom i ovim Ugovorom, a osobito ako se utvrdi da je neko od jamstava iz ovog Ugovora prekršeno, zatim u slučajevima neispunjenja obveza iz ovog Ugovora na ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, kao i u svim ostalim slučajevima povreda obveza iz ovog Ugovora.

(5)          Ugovorna strana koja raskida Ugovor obvezuje se drugoj Ugovornoj strani dostaviti preporučenom poštom s povratnicom pisanu obavijest o raskidu, uz navođenje razloga zbog kojih raskida ovaj Ugovor, i ostaviti joj dodatni rok za naknadno ispunjenje koji ne može biti kraći od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana. Ovaj Ugovor se raskida istekom naknadnog roka za ispunjenje ako druga Ugovorna strana ni u tom roku ne ispuni uredno obvezu koja je navedena kao razlog za raskid Odredba ovog stavka o ostavljanju dodatnog roka i obveznog navođenja razloga zbog kojih se raskida ovaj Ugovor, ne primjenjuju se kad je riječ o otkazu iz stavka (2) ovog članka.

(6)          Raskid ovog Ugovora neće biti od utjecaja na potraživanja Ugovornih strana vezana bilo uz ispunjenje obveze/a koju/e je do tog trenutka druga Ugovorna strana trebala ispuniti, kao i na opstojnost prava koja su temeljem ovog Ugovora proizašla za tu Ugovornu stranu, a do raskida ovog Ugovora, posebice prava na naknadu štete. 

Članak 14.

Priopćenja

(1)          Sve upite, obavijesti, zahtjeve, ovlaštenja, odobrenja, suglasnosti, dopuštenja, izvješća ili bilo koja druga službena priopćenja (u daljnjem tekstu: Priopćenje/a) imat će pravni učinak samo ako ih jedna Ugovorna strana dostavi drugim Ugovornim stranama u pisanom obliku e-poštom, preporučenom poštom s povratnicom odnosno kurirskom dostavom ili po vlastitom dostavljaču uz potvrdu o datumu uručenja.

(2)          Sva će se operativna komunikacija o tekućim poslovima vršiti putem e-pošte ili telefona. O zaključcima telefonskog razgovora Ugovorna strana koja ga je inicirala dužna je istog dana dostaviti drugim Ugovorim stranama Priopćenje e-poštom. Smatra se da je Priopćenje dano e-poštom primljeno istog radnog dana ako je e-poruka poslana do 16:00 sati tog dana odnosno narednog radnog dana ako je e-poruka poslana nakon 16:00 sati tog dana ili tijekom neradnog dana, pod uvjetom da je dostavljeno na adresu/e e-pošte osobe/a koju/e je Ugovorna strana-primatelj ovlastila za vođenje komunikacije u vezi s ovim Ugovorom.

(3)          Priopćenja koja predstavljaju uvjet za zasnivanje ili prestanak neke obveze odnosno nekog prava ili odnosa ili od kojih se računa neki rok u vezi s ovim Ugovorom imat će pravni učinak samo ako su dostavljena preporučenom poštom s povratnicom odnosno kurirskom dostavom ili osobno, tj. po vlastitom dostavljaču uz potvrdu o datumu uručenja na adresu sjedišta Ugovorne strane-primatelja određenu u zaglavlju ovog Ugovora. Smatra se da je Priopćenje dano s danom zaprimanja pošiljke od strane pošte odnosno kurirske službe, a dostavljeno s danom dostave navedenim na povratnici odnosno u potvrdi kurirske službe o uručenju pošiljke. U slučaju osobne dostave, tj. po vlastitom dostavljaču, smatra se da je Priopćenje dano i dostavljeno istog dana navedenog u potvrdi o uručenju pošiljke koju potpisuje osoba koju je odgovarajuća Ugovorna strana-primatelja inače ovlastila za primanje pošte.

(4)          Ovlaštene osobe Ugovornih strana za komunikaciju u vezi s ovim Ugovorom te njihove e-adrese su:

(i)      za Nositelja prava i HDS ZAMP:

Ime i prezime te funkcija Adresa e-pošte

(ii)      za Korisnika ______________:

Ime i prezime te funkcija Adresa e-pošte

(5)         Svaka se Ugovorna strana obvezuje obavijestiti druge Ugovorne strane o svakoj promjeni podataka za dostavu priopćenja sukladno odredbama ovog članka bez odgode, a najkasnije u roku od 5 (slovima: pet) radnih dana. U protivnom se smatra da je dostava Priopćenja uredno izvršena na ovdje određenu odnosno naknadno uredno priopćenu adresu sjedišta Ugovorne strane-primatelja odnosno adresu e-pošte njezine/ih ovlaštene/ih osobe/a.

(6)          Ako Priopćenje upućeno Ugovornoj strani-primatelju sukladno odredbama stavka 3. i 5. ovog članka bude vraćeno pošiljatelju s naznakom da nije moglo biti uručeno iz bilo kojeg razloga, uključujući i ako ga je Ugovorna strana-primatelj odbila ili propustila preuzeti, takvo Priopćenje proizvodi pravni učinak kao da je uredno dostavljeno na dan njegove predaje pošti ili kurirskoj službi odnosno na dan pokušane osobne dostave po vlastitom dostavljaču uz bilješku o razlogu neuspjele dostave potpisanu od strane dostavljača i ovlaštenog zastupnika Ugovorne strane-pošiljatelja.

Članak 16.

Završne odredbe

(1)          Izmjene i dopune. Izmjene i/ili dopune ovog Ugovora bit će valjane i obvezujuće samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika svih Ugovornih strana.

(2)          Ugovorne strane obvezuju se sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno. Ako bilo koji spor ne bude riješen mirnim putem, Ugovorne strane zaštitu svojih prava i interesa ostvarivat će pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

(3)          Naslovi. Naslovi članaka ovog Ugovora služe samo za preglednost te se stoga neće uzimati u obzir za potrebe tumačenja odredbi ovog Ugovora.

(4)          Cijeli ugovor. Ovaj Ugovor sadrži cjelokupan sporazum Ugovornih strana o predmetu ovog Ugovora te isključuje bilo kakve usmene ili pisane prethodne ili istodobne ugovore, sporazume ili dogovore Ugovornih strana o istom predmetu. Svi dodaci i privici ovom Ugovoru predstavljaju njegov neodvojivi sastavni dio.

(5)          Troškovi. Svaka Ugovorna strana snosi svoje troškove i izdatke koje je imala u vezi s pregovorima, pripremom, sklapanjem i izvršenjem ovog Ugovora.

(6)          Primjerci. Ovaj Ugovor je sastavljen u 5 (slovima: pet) istovjetnih i istosnažnih izvornih primjeraka, po 1 (slovima: jedan) za svaku Ugovornu stranu.

(7)          Ugovori s drugim korisnicima. Nositelj prava se obvezuje sa svakim drugim korisnikom koji obavlja Djelatnost praćenja Medija sklopiti ugovor u kojem će primijeniti visinu jedinične Autorske naknade koja neće biti manja od jedinične Autorske naknade utvrđene ovim Ugovorom.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog Ugovora ovlašteni zastupnici Ugovornih strana isti i potpisuju.

 

U Zagrebu, ______________ godine.

 

za DRUŠTVO ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA

__________________________________________

 

za HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA – ZAŠTITA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA

__________________________________________

 

za Korisnika:

_________________________________________________

 

OBRAZAC PRIJAVE DJELA

REDNI
BROJ
AUTOR
(IME I PREZIME)
NAZIV (naslov)
DJELA
IZVOR DJELA
(naziv tiskovine, web portala, te radio ili TV postaje)
DATUM
OBJAVE DJELA

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)