Novosti iz Zakona o autorskom pravu

Društvo za zaštitu autorskih novinarskih prava (DZNAP), sukladno svojoj zakonskoj obvezi propisanoj čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 62/17- dalje: ZAPSP), ovim putem obavještava članove o njihovim pravima opisanim u članku 159., koji je izmijenjen člankom 11. ZAPSP-a, a kako slijedi:

  • Nositelj autorskih prava imaju pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi Europske Unije da upravlja njegovim autorskim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države Europske Unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan.
    DZNAP će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.
  • Nositelj autorskog prava ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalna korištenja bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje sam odabere.
    Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.
  • Nositelj autorskih prava može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao DZNAP-u u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, bez obzira je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine, osim ukoliko DZNAP ne odluči drukčije.
  • U slučaju otkaza ovlaštenja, nositelj prava pridržava sva prava prema DZNAP-u u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je DZNAP izdao prije učinaka otkaza.
    Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava