Pravilnik o fondovima

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (dalje u tekstu: DZNAP) te članka 230. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 111/21; dalje u tekstu: ZAPSP) na sjednicama održanim 7. svibnja 2022. i 3. veljače 2024. godine Skupština je donijela slijedeći

PRAVILNIK O FONDOVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste fondova, svrha osnivanja svakog fonda, način prikupljanja i način trošenja sredstava iz fondova u skladu sa člankom 244. i 245. ZAPSP-a.

Članak 2.

Vrste fondova su:

– Fond za mjere usmjerene protiv piratstva i krivotvorenja te druge mjere usmjerene na podizanje razine svijesti o vrijednosti autorskog i srodnih prava;

– Fond za poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti u odgovarajućem umjetničkom i kulturnom području;

– Fond neraspodijeljenih sredstava;

– Fond za žalbe i prigovore.


I. FOND ZA MJERE USMJERENE PROTIV PIRATSTVA I KRIVOTVORENJA TE DRUGE MJERE USMJERENE NA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VRIJEDNOSTI AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA (dalje u tekstu: Fond za pirateriju)

Članak 3.

Fond za pirateriju se osniva u svrhu financiranja mjera i akcija protiv piratstva i krivotvorenja, kao i druge mjere koje su usmjerene na podizanje razine svijesti o vrijednosti autorskog prava.

U skladu sa ZAPSP-om, sredstva Fonda za pirateriju prikupljaju se na način da se iz ukupne mase prihoda od prava DZNAP-a, u jednoj reparticijskoj godini izdvoji najviše do 3% u svrhu poduzimanja mjera iz ovog članka.

Članak 4.

Odluku o visini sredstava koja će se izdvojiti donosi Predsjedništvo DZNAP-a, posebno za svaku reparticijsku godinu, vodeći računa naročito o ukupnoj masi naplaćenih naknada i o mjerama koje je potrebno poduzeti da bi se ostvarila svrha tog Fonda.

Sredstva iz Fonda mogu se dodijeliti temeljem zamolbe koju je nositelj akcije ili mjere dužan uputiti DZNAP-u. Iz zamolbe mora biti vidljivo da se istom akcijom ili mjerom ostvaruje svrha iz članka 3. ovog Pravilnika.

Korisnici koji su dobili sredstva iz Fonda za pirateriju dužni su podnijeti DZNAP-u izvještaj o realiziranim projektima i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima.

Iz sredstava Fonda podmiruju se i sve aktivnosti kolektivne organizacije kao i njenih vanjskih suradnika kojima se ostvaruje svrha Fonda.


II. FOND ZA POTICANJE ODGOVARAJUĆEG UMJETNIČKOG I KULTURNOG STVARALAŠTVA PRETEŽNO NEKOMERCIJALNE NARAVI I KULTURNE RAZNOLIKOSTI U ODGOVARAJUĆEM UMJETNIČKOM I KULTURNOM PODRUČJU (dalje u tekstu: Fond za kulturu)

Članak 5.

Fond za kulturu se osniva u svrhu potpore stvaralaštva i kulture novinara koja je pretežno nekomercijalne naravi, kao i za poticanje kulturne raznolikosti u odgovarajućem umjetničkom i kulturnom području.

U skladu sa ZAPSP-om sredstva Fonda za kulturu mogu se prikupiti iz prihoda od prava i to najviše do 10% od ukupno prikupljenog prihoda od prava reproduciranja i distribucije novinarskih tekstova te prava javnog priopćavanja uključujući pravo stavljanja na raspolaganje javnosti novinarskih tekstova.

Odluku o visini izdvajanja iznosa prihoda od prava iz prethodnog stavka u Fond za kulturu donosi Predsjedništvo DZNAP-a.


III. FOND NERASPODIJELJENIH SREDSTAVA

Članak 6.

Pod neraspodijeljenim sredstvima smatraju se ukupno prikupljene naknade koje tijekom razdoblja od tri (3) godine nisu raspodijeljena zbog opravdane nemogućnosti utvrđivanja nositelja prava ili predmeta zaštite.

Članak 7.

Pod uvjetom da su poduzete sve mjere za identifikaciju i pronalazak nositelja prava, ukupno prikupljena neraspodijeljena sredstva se nakon proteka roka od tri (3) godine izdvajaju u Fond neraspodijeljenih sredstava i koriste prvenstveno u svrhu ostvarivanja socijalnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti na korist nositelja prava.

Zastara roka od tri (3) godine za neraspodijeljena sredstva računa se od završetka financijske godine u kojoj je naplaćen prihod od prava od strane kolektivne organizacije.


IV. KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ FONDA ZA KULTURU I FONDA NERASPODIJELJENIH SREDSTAVA

Članak 8.

Korištenje sredstava iz Fonda za kulturu, kao i Fonda neraspodjeljenih sredstava namijenjenih u svrhu kulturnih aktivnosti na korist nositelja prava, DZNAP će detaljnije urediti posebnim Pravilnikom.


V.
FOND ZA ŽALBE I PRIGOVORE

Članak 9.

DZNAP godišnje može izdvojiti najviše do 5% od ukupno prikupljenih sredstava u Fond za žalbe i prigovore koji je namijenjen za namirenje neobračunatih korištenja, naknadnih ispravaka i naknada koje se isplaćuju po prigovoru ili žalbi autora, odnosno nositelja prava.

Nositelj prava ima pravo podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak obračuna isplate naknade ako smatra da mu naknada nije obračunata, ili je pogrešno obračunata, najkasnije 15 dana nakon dostavljanja obračuna nositeljima prava.

Nakon isteka roka iz prethodnog stavka ne može se podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak.

Odluku o prigovoru donosi Predsjedništvo DZNAP-a čija odluka je konačna.

 

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 10.

Neutrošena sredstva iz Fondova koja su prikupljena u jednoj kalendarskoj godini prenose se u sredstva pripadajućih Fondova za slijedeću kalendarsku godinu.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA

Valentina Wiesner, predsjednica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)