Statut Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava

Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 3. veljače 2024. godine, temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), a u skladu s člankom 20. ovog Statuta usvojila je

 

STATUT DRUŠTVA ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA

 

I. OPĆE ODREDBE

Preambula

Članak 1.

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (u daljnjem tekstu: Društvo ili DZNAP) osniva se radi poticanja novinarske kreativnosti i vrednovanja novinarskog autorskog rada. Osnove djelovanja Društva su suvremene stečevine zaštite autorskih i srodnih prava te pozitivna iskustva Republike Hrvatske u zaštiti autorskih prava. U svom radu Društvo će se rukovoditi iskustvima i pravnim stečevinama Europske unije.

Društvo i sadržaj njegova Statuta

Članak 2.

(1) Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava je udruga u koju se učlanjuju novinari, autori pisanih tekstova, novinari autori pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga, novinari fotoreporteri autori fotografija, te novinari fotoreporteri koji su istodobno i autori audio i video priloga (dalje u tekstu: novinari).

(2) Uvjeti za učlanjenje u Društvo predviđeni su ovim Statutom i na njemu utemeljenim aktima. Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

(3) Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva; prestanku postojanja Društva; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te drugim pitanjima od značaja za Društvo.

(4) Društvo štiti intelektualno vlasništvo svojih članova i članica i drugih osoba te promiče njihove stručne i društvene interese, sukladno zakonu.

Područje djelovanja

Članak 3.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Naziv i sjedište

Članak 4.

(1) Naziv društva je: Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (skraćeni naziv: DZNAP).

(2) U korespondenciji i na edicijama naziv Društva navodi se i na engleskom jeziku: Association for Journalist Copyright Protection.

(3) Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.

Pečat

Članak 5.

(1) Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 31 mm s tekstom: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA ispisanim po obodu, a u sredini je tekst: ZAGREB. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Društva te financijska i druga dokumentacija.

(2) Za ovjeravanje korespondencije i administrativnih akata može se koristiti i pečat četvrtastog oblika dimenzija 1X6 cm u kojem je upisan naziv i adresa sjedišta Društva.

Predstavljanje i zastupanje

Članak 6.

(1) Društvo predstavljaju i zastupaju predsjednik/ca i glavni tajnik/ca Društva neograničeno u okviru upisane djelatnosti te su ovlašteni potpisnici Društva.

(2) U stručnim poslovima zaštite autorskih prava Društvo zastupaju i savjetnici Predsjedništva.

(3) U određenim poslovima i djelatnostima Društvo može zastupati i osoba koju odredi Predsjedništvo.

(4) Predsjedništvo može opunomoćiti druge članove Društva za potpisivanje korespondencije te financijske i druge dokumentacije.

Javnost rada Društva

Članak 7.

(1) Rad Društva je javan.

(2) O svom radu Društvo informira javnost putem sredstava javnog informiranja i svojih publikacija, poimence: – pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, – putem svoje web stranice i medija.

(3) Za javnost rada odgovorni su predsjednik/ca Društva i Predsjedništvo. Javnosti se mogu uskratiti samo podaci koji su poslovna tajna Društva.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Ciljevi Društva

Članak 8.

(1) Ciljevi postojanja i rada Društva su okupljanje novinara iz čl. 2. st. 1. ovog Statuta, zaštita novinarskih autorskih prava, ostvarivanje zajedničkih novinarskih profesionalnih interesa i zaštita prava koja proizlaze iz novinarskog rada te unapređivanja društvenog i materijalnog položaja novinara.

(2) U ostvarivanju ciljeva iz stavka 1. ovog članka Društvo sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21, dalje u tekstu: ZAPSP) te ovom Statutu, obavlja djelatnost strukovne udruge ili ugovorom povjerava pojedine poslove zaštite novinarskih autorskih prava specijaliziranim agencijama za zaštitu autorskih prava.

(3) Društvo na zahtjev pojedinih autora može organizirati i zaštitu pojedinačnih novinarskih autorskih prava, osobito na praćenju neovlaštenog umnožavanja i distribucije novinarskih autorskih priloga. Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite ljudskih prava.

Djelatnost

Članak 9.

(1) Društvo obavlja djelatnost strukovne udruge građana i djelatnost ostvarivanja i zaštite autorskih i srodnih prava.

(2) U okviru svojih djelatnosti Društvo posebno: – obavlja i organizira sve poslove zaštite novinarskih autorskih prava; – potiče novinarstvo brigom za njegovu kvalitetu i uspješnost; – surađuje sa sličnim udrugama koje se bave zaštitom autorskih prava; – surađuje s odgovarajućim organizacijama, udruženjima i društvima u inozemstvu; – izdaje publikacije vezane za djelatnost; – u suradnji s državnim i drugim tijelima i organizacijama Društvo sudjeluje u formiranju i provođenju politike prema javnim glasilima; – potiče i razvija stručne i kolegijalne odnose među članovima i novinarima uopće;

(3) Društvo obavlja svoju djelatnost neposrednom aktivnošću članstva te radom stručne službe i drugih organizacijskih oblika za obavljanje djelatnosti koje osnuje Društvo. Gospodarske djelatnosti Društva su:
– prihodi od akcija i manifestacija;
– prihodi od izdavačke djelatnosti;
– prihodi od održavanja vlastitih edukacija.

III. ČLANSTVO

Vrste članstva

Članak 10.

(1) Članom Društva može postati svaka fizička osoba – profesionalni novinar koji ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o članstvu za novinare, autore pisanih tekstova te audio i video priloga te Pravilnikom o članstvu za novinare fotoreportere autore fotografija, te autore audio i video priloga.

(2) Za osobu mlađu od 14 godina kao i za punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina pisanu suglasnost daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

(3) Članovi i članice Društva upisuju se u popis članstva koji vodi glavni tajnik/ca Društva. Popis članova i članica vodi se elektronički i na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana/ice, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova i članica uvijek je dostupan na uvid svim članovima i članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

(4) Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno. Redovnim članom/icom Društva može postati fizička osoba koja prihvaća ovaj Statut i zaštitu svojih prava povjerava Društvu.

(5) Počasnim članom/icom može se proglasiti osoba koja je svojim radom dala izniman doprinos razvoju novinarstva i zaštiti novinarskih autorskih prava. Počasni član/ica može sudjelovati u svim aktivnostima Društva i ima pravo glasa u Skupštini, ali ne može biti biran na dužnosti na koje bira ili imenuje Skupština, ako istodobno nije i redovni član/ica Društva te ako nije drukčije propisano ovim Statutom.

(6) Posebnim pravilnikom koji donosi Skupština uređuje se postupak primitka u članstvo te uvjeti za pojedine kategorije članstva.

(7) Kada je u pitanju kolektivno ostvarivanje autorskih prava nositelji prava imaju pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi Europske unije da upravlja njihovim autorskim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koja sami odaberu, za države koje sami odaberu, neovisno o tome koje države Europske unije su državljani i u kojoj imaju boravište ili poslovni nastan. Društvo će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.

(8) Nositelj autorskog prava ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalna korištenja bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje sam odabere. Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.

(9) Članovi/ice Društva kao nositelji autorskih prava mogu otkazati ovlaštenje za upravljanje koje su dali u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sami odaberu, za državna područja koja sami odaberu, uz otkazni rok koji ne može biti duži od šest mjeseci, bez obzira jesu li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dali drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine, osim ako Društvo ne odluči drukčije. U slučaju otkaza ovlaštenja, članovi/ice Društva kao nositelji prava pridržavaju sva prava prema Društvu u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je Društvo u njihovo ime i za njihov račun izdalo prije učinka otkaza.

(10) Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.

Postupak primitka u članstvo

Članak 11.

(1) Članstvo u Društvu je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Predsjedništvo na temelju ispunjene i potpisane pristupnice – punomoći novinara.

(3) Prije donošenja odluke o primitku u članstvo iz stavka 2. ovoga članka Predsjedništvo DZNAP-a može zatražiti mišljenje posebne komisije za prijem u članstvo.

(4) Predsjedništvo DZNAP-a će donijeti odluku o primitku u redovno članstvo najkasnije 60 dana od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Odluku o proglašenju počasnim članom/icom donosi Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva.

(6) Prigovor na negativnu odluku Predsjedništva o primanju u redovno članstvo podnosi se Skupštini Društva u roku od osam dana od dana kada je podnositelj zahtjeva zaprimio pismenu odluku Predsjedništva. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom sljedećem redovnom zasjedanju, a najkasnije u roku 3 mjeseca računajući od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine je konačna.

(7) Glavni tajnik/ca društva vodi i čuva popis članova i članica Društva.

Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 12.

Redovni članovi/ice Društva imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti a posebno:

– sudjelovati u radu Društva,

– čuvati i podizati ugled Društva,

– čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze,

– poštivati odredbe Statuta i drugih općih akata Društva;

– birati i biti birani u tijela Društva,

– biti informirani o cjelokupnom radu Društva,

– uživati zaštitu autorskih prava sukladno ovom Statutu i na njemu utemeljenim aktima te

– ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Društva.

Počasni članovi/ice Društva imaju prava, obveze i odgovornosti:

– sudjelovati u radu Društva sukladno ovom Statutu,

– biti informirani o radu Društva, a posebno o ostvarivanju svojih autorskih prava,

– čuvati i podizati ugled Društva,

– čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze,

– poštivati odredbe Statuta i drugih općih akata Društva;

– uživati zaštitu autorskih prava sukladno ovom Statutu i na njemu utemeljenim aktima.

Rad članova i članica u sekcijama i povezivanje u saveze

Članak 13.

Radi zadovoljavanja posebnih interesa redovni članovi/ice Društva mogu prema odluci Predsjedništva formirati trajne ili povremene programsko-interesne grupe (sekcije), a mogu pokretati i provoditi odgovarajuće specifične akcije usmjerene na zaštitu autorskih prava.

Društvo se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Prestanak članstva

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– isključenjem,

– smrću.

(2) Članstvo prestaje i otkazom punomoći za zaštitu autorskih prava, bilo od strane opunomoćitelja, bilo od strane Društva.

(3) Društvo može otkazati zastupanje po primljenoj punomoći pod uvjetima predviđenim općim aktima koji se odnose na zaštitu autorskih prava.

(4) O dobrovoljnom istupu član/ica je dužan pisanim putem obavijestiti Društvo.

(5) Iz članstva će se brisati član/ica koji najmanje tri godine neopravdano ne obavlja novinarski posao. Na takvu odluku Predsjedništva redovni član/ica može podnijeti prigovor Skupštini u roku od osam dana od dana dostave odluke. Skupština je dužna riješiti prigovor u roku 3 mjeseca, računajući od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine Društva o brisanju iz članstva je konačna.

Stegovna odgovornost članova i članica

Članak 15.

(1) Stegovne mjere prema članovima i članicama Društva izriču se u skladu s ovim Statutom i Etičkim kodeksom i mogu biti sljedeće: – opomena (u pisanom obliku); – trajno isključenje iz DZNAP-a.

(2) Opomena se izriče članu/ici koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda DZNAP-a, poremećaja u njegovu radu ili je DZNAP-u prouzročio materijalnu ili moralnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član/ica neće nastaviti s ponašanjem koje šteti DZNAP-u.

(3) Član/ica može biti isključen iz Društva: – ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja DZNAP-a predviđenima Statutom; – ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela; – ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u DZNAP-u ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova/ica DZNAP-a izraženih u Statutu ili drugom općem aktu DZNAP-a izazvao ozbiljniji poremećaj u radu DZNAP-a, naštetio ugledu DZNAP-a ili prouzročio DZNAP-a znatniju materijalnu ili moralnu štetu.

(4) Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika/ce Društva ili Predsjedništva. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Vijeće časti u roku 60 dana. Protiv odluke Vijeća časti može se podnijeti žalba, a sukladno propisanom u čl. 31. ovog Statuta.

(5) Ako se prijava podnosi protiv člana/ice Vijeća časti, on se mora izuzeti iz rasprave i glasanja.

Rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 16.

Spor ili sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova/ica Društva kojima članovi i članice mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Društva u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove/ice.

Postupak za rješavanje sporova ili sukoba interesa o pravima i interesima članova/ica Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Društva u cjelini, odnosno koji su od utjecaja napitanja od zajedničkog interesa za sve članove/ice, pokreće se na zahtjev Predsjedništva ili predsjednika/ce Društva. Za rješavanje spora i sukoba interesa nadležno je Vijeće časti iz članka 31. ovog Statuta, koje će o istome odlučiti u roku 60 dana. Odluka Vijeća časti je konačna.

IV. UNUTARNJI USTROJ I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Način upravljanja Društvom

Članak 17.

Društvom upravljaju članovi i članice neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Društva. Članovi i članice upravljaju Društvom neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Tijela Društva

Članak 18.

Tijela Društva su:

– Skupština;

– Predsjedništvo;

– predsjednik/ca Društva

– glavni tajnik/ca Društva;

– Nadzorni odbor;

– Odbor za zaštitu autorskih prava i

– Vijeće časti.

(2) Skupština i Predsjedništvo mogu posebnom odlukom ustrojiti povremena radna tijela. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

(3) Za slučaj da predsjednik/ca i glavni tajnik/ca iz stvarnih ili pravnih razloga ne mogu dulje vrijeme obavljati svoju dužnost, Predsjedništvo može odrediti vršitelja dužnosti do njihova povratka na dužnost ili obavljanja novog izbora.

Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom i čine je svi poslovno sposobni redovni i počasni članovi/ice Društva.

Nadležnost Skupštine

Članak 20.

Skupština:

– donosi, mijenja i dopunjuje Statut Društva te odlučuje o pretpostavkama za članstvo u Društvu;

– utvrđuje opće smjernice djelovanja Društva;

– prihvaća godišnje financijsko izvješće;

– bira i razrješava članove/ice Predsjedništva, članove Nadzornog odbora, ocjenjuje općenito njihov rad i odobrava njihove naknade i druge pogodnosti;

– donosi opća pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava;

– donosi opća pravila o korištenju naraspodijeljenih iznosa te odlučuje o korištenju neraspodijeljenih iznosa, isključivo u svrhu ostvarenja socijalnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti na korist nositelja prava;

– donosi opća pravila o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava;

– donosi opća pravila o odbicima od prihoda od prava i od prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava;

– donosi pravila o upravljanju rizikom;

– odobrava kupnju, prodaju ili zalaganje nekretnina u vlasništvu Društva;

– odobrava uzimanje ili davanje zajmove i osiguranje zajmova;

– odlučuje o imenovanju i razrješenju revizora;

– odobrava godišnje izvješće o transparentnosti iz članka 251. ZAPSP-a;

– raspravlja o izvješćima Predsjedništva, Nadzornog odbora i Vijeća časti;

– odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama;

– donosi odluke o prestanku postojanja Društva te

– obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili zakonom.

Sazivanje Skupštine

Članak 21.

(1) Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(2) Skupštinu saziva Predsjedništvo po vlastitoj inicijativi, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev 1/3 (jedne trećine) redovnih članova i članica Društva, najmanje 10 dana prije održavanja. Ako Predsjedništvo ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev u roku od 30 dana, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu.

(3) U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu Društva saziva zadnja osoba za zastupanje Društva upisana u Registar udruga.

(4) O mjestu i vremenu održavanja Skupštine Predsjedništvo pisanim putem ili mailom obavještava pozivom sve redovne i počasne članove i članice Društva, najmanje deset dana prije održavanja. Poziv sadržava vrijeme i mjesto održavanja sjednice te dnevni red.

(5) Osim Skupštine na kojoj su članovi i članice društva fizički neposredno prisutni na mjestu gdje se Skupština održava, Društvo može odlučiti održati Skupštinu na način da su članovi međusobno povezani putem nekog od opće prihvaćenih internetskih sredstava komuniciranja na daljinu, a koji im omogućavaju nesmetano ostvarivanje njihovih prava na Skupštini. Pri tome će se i kod takvog načina održavanja Skupštine primijeniti sve odredbe propisane ovim Statutom u vezi njezina sazivanja, rada i donošenja odluka (čl. 21., 22. i 23.).

Rad Skupštine

Članak 22.

(1) Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje bira Skupština. Radnim predsjedništvom u pravilu predsjeda predsjednik/ca Društva.

(2) Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, dva ovjerovitelja koje bira Skupština i predsjednik/ca radnog predsjedništva. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadrži najmanje vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke i zaključke Skupštine te druge činjenice koje su bitne za rad Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova i članica.

(3) Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina redovnih članova i članica Društva. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina redovnih članova Društva, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje 20 redovnih članova.

(4) Kada se Skupština DZNAP-a održava putem nekog od internetskih sredstava komuniciranja na daljinu, primjenjuju se ista pravila za pravovaljanost odlučivanja kao i kod Skupštine u fizičkom prostoru. Ako se održava istodobno u nekom fizičkom prostoru i prenosi putem interneta, pri određivanju kvoruma fizički prisutnim članovima treba pribrojiti i one koji sudjeluju putem video konferencije.

Donošenje odluka na Skupštini

Članak 23.

(1) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova i članica, ako ovim Statutom nije određeno drukčije.

(2) Skupština donosi odluke javnim glasanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.

(3) Izbor članova i članica Predsjedništva uvijek se obavlja tajnim glasanjem uz prethodni pisani pristanak kandidata za sudjelovanje u izbornom postupku.

(4) Član/ica koji ne može biti nazočan Skupštini može svoj glas o pojedinom pitanju dati pisanim putem, u zatvorenoj koverti koju predaje poštom ili osobno glavnom tajniku/ci Društva. Izjašnjavanje u pisanom obliku mora biti potpisano. Za provedbu takvog glasanja odgovoran je glavni tajnik/ca Društva.

Predsjedništvo Društva

Članak 24.

(1) Predsjedništvo je kolegijalno upravljačko tijelo Društva i ima 11 (jedanaest) članova, uključujući glavnog tajnika/cu.

(2) Članove Predsjedništva bira Skupština između redovnih članova i članica Društva.

(3) U Predsjedništvu Društva zastupljeni su predstavnici novinara, autora pisanih tekstova, kao i novinara autora pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga, te novinara fotoreportera autora fotografija, kao i novinara fotoreportera koji su istodobno i autori audio i video priloga.

(4) Zastupljenost novinara i fotoreportera iz prethodnog stavka ovog članka utvrđivati će se razmjerno njihovom udjelu u naknadama ostvarenim u prethodnom četverogodišnjem razdoblju.

(5) Mandat članova Predsjedništva je 4 (četiri) godine i može se ponavljati.

Rad Predsjedništva i njegovo odlučivanje

Članak 25.

(1) Predsjedništvo radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova i članica Predsjedništva.

(2) Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova i članica.

(3) Predsjedništvo može u iznimno hitnim slučajevima odlučivati o pojedinim pitanjima izvan sjednice, izjašnjavanjem članova/ica elektroničkom poštom ili nekim od općeprihvaćenih internetskih sredstava komuniciranja na daljinu. O takvom glasanju glavni tajnik/ca Društva sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva. Također, kao i na Skupštini, pojedini odsutni članovi Predsjedništva svoj glas mogu dati pisanim putem i uz potpis. Za provedbu takvog glasanja odgovoran je glavni tajnik/ca Društva.

Nadležnost i odgovornost Predsjedništva

Članak 26.

Predsjedništvo Društva:

– bira predsjednika/cu Predsjedništva koji je istodobno predsjednik/ca Društva;

– bira glavnog tajnika/cu Društva;

– Predsjedništvo može imenovati do dva savjetnika za pojedina područja. Prava i obveze savjetnika uređuju se odlukom Predsjedništva i posebnim ugovorom;

– provodi odluke i zaključke Skupštine;

– upravlja sredstvima i imovinom Društva te donosi odluke o raspolaganju imovinom izvan redovitog poslovanja;

– usvaja završni račun Društva;

– osniva odbore, komisije i druga tijela;

– podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;

– obavještava članove i članice o zbivanjima u Društvu;

– donosi opće akte Društva ako ovim Statutom nije drukčije određeno;

– utvrđuje opće obračune autorskih naknada;

– donosi odluku o zaključivanju ugovora s drugim organizacijama za ostvarivanje autorskih prava ako ovim Statutom nije određeno drukčije;

– odlučuje o primanju u članstvo Društva;

– donosi odluke vezane za prava i obveze zaposlenika Društva te donosi druge odluke vezane za radni odnos zaposlenika ako ovim Statutom ili drugim općim aktom Društva nije drukčije određeno;

– obavlja nadzor nad radom glavnog tajnika/ce i savjetnika Predsjedništva te im daje upute i smjernice za rad;

– obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost Društva koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Predsjedništvo osigurava zakonitost rada Društva i provođenje zakonom i ovim Statutom predviđenih obveza i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini, a svaki član/ica Predsjedništva osobno je odgovoran za svoj rad u Predsjedništvu.

Predsjednik/ca Društva

Članak 27.

(1) Predsjednik/ca Predsjedništva je istodobno i predsjednik/ca Društva s mandatom od četiri godine koji se prema odluci Predsjedništva može ponavljati.

(2) Predsjednik/ca Društva:

– predstavlja i zastupa Društvo;

– saziva i vodi sjednice Predsjedništva i plenarne sastanke Društva;

– potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Društvo;

– brine o provođenju odluka Skupštine i Predsjedništva;

– obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika/ce prema zaključcima Predsjedništva, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Društva;

Predsjednik/ca Društva za svoj rad može dobivati novčanu naknadu prema odluci Predsjedništva ili sukladno odgovarajućem općem aktu.

Glavni tajnik/ca

Članak 28.

(1) Glavnog tajnika/cu Društva bira Predsjedništvo iz redova redovnih članova i članica Društva.

(2) Glavni tajnik/ca Društva je po položaju član Predsjedništva. Mandat glavnog tajnika/ce traje četiri godine i može se ponavljati.

(3) Glavni tajnik/ca u ime Predsjedništva obavlja nadzor nad radom stručne službe, radnih zajednica i drugih oblika organiziranja putem kojih Društvo obavlja svoje djelatnosti, s rukovoditeljima tih organizacijskih oblika koordinira rad te im u ime Društva daje obvezne upute za rad.

(4) U odnosu na stručne službe Društva, glavni tajnik/ca ima prava i obveze inokosnog poslovodnog organa, ako općim aktom Društva nije određeno drukčije.

(5) Glavni tajnik/ca Društva za svoj rad može dobivati novčanu naknadu prema odluci Predsjedništva ili sukladno odgovarajućem općem aktu.

Nadležnost Glavnog tajnika/ce

Članak 29.

Glavni tajnik/ca Društva:

– surađuje s predsjednikom/com Društva u provođenju predsjednikovih/činih zadaća;

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

– sudjeluje u pripremanju i provođenju trajnih i povremenih akcija koje organizira ili u kojima sudjeluje Društvo;

– rukovodi radom stručnih službi Društva, odgovoran je za njihov rad te zaposlenicima Društva i vanjskim suradnicima daje obvezne upute za rad;

– potpisuje dokumente koji materijalno obavezuju Društvo kada to nije odlukom Predsjedništva drukčije određeno te odobrava korištenje financijskih sredstava Društva, ako ovim Statutom nije drukčije određeno;

– koordinira rad i poslovanje akcija i manifestacija te odobrava njihove troškove i vodi evidenciju i dokumentaciju o troškovima;

– u ime Društva sklapa ugovore i sporazume te potpisuje druge akte;

– u okviru svojih ovlasti raspolaže sredstvima Društva za troškove redovnog poslovanja;

– obavlja i druge poslove vezane uz djelatnost Društva koji proizlaze iz odredbi ovog Statuta, drugih općih akata Društva, zakonskih propisa, zaključaka Skupštine i Predsjedništva.

Nadzorni odbor

Članak 30.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika/cu i 2 (dva) člana/ice.

(2) Članove Nadzornog odbora bira Skupština na na vrijeme od četiri godine iz reda novinara i fotoreportera (čl. 24. st.3. Statuta) razmjerno njihovoj zastupljenosti u ostvarenim naknadama, a kako je opisano u čl. 24. st. 4. ovog Statuta.

(3) Mandat članova Nadzornog odbora može se ponavljati. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika/cu Odbora. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova.

(4) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsjedništva, niti osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Društvo.

(5) Nadzorni odbor:

– nadzire provođenje odredbi Statuta i općih akata Društva, sporazuma te zaključaka i odluka Skupštine i Predsjedništva Društva;

– prati aktivnosti i izvršavanje obveza osoba koje upravljaju poslovanjem Društva;

– prati aktivnosti i izvršavanje odluka Skupštine, a posebno onih vezanih uz provedbu:

  • općih pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava;
  • općih pravila o korištenju neraspodijeljenih iznosa u svrhu ostvarivanja socijalnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti na korist nositelja prava;
  • općih pravila o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava; • općih pravila o odbicima od prihoda od prava i od prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava;

– nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja Društva;

– predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka te

– najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

(6) Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga nadzora Odbor može tražiti od Predsjedništva da angažira odgovarajuće stručnjake.

Vijeće časti

Članak 31.

Vijeće časti odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova te rješavanju sporova i sukoba interesa, a čine ga predsjednik/ca i dva člana koja ad hoc imenuje Predsjedništvo za konkretan stegovni postupak.

Vijeće časti koje čine predsjednik/ca i dva člana/ice imenuje Predsjedništvo u svakom pojedinom slučaju. Vijeće časti odluke donosi većinom glasova. Protiv odluke Vijeća časti članovi i članice Društva imaju pravo žalbe Predsjedništvu u roku od osam dana od dana primitka odluke Vijeća časti. Predsjedništvo donosi odluku o žalbi u roku od 30 dana od njezina primitka.

Postupak pred Vijećem časti te postupak po žalbi uređeni su Etičkim kodeksom DZNAP-a.

Odbor za zaštitu autorskih prava

Članak 32.

(1) Odbor za zaštitu autorskih prava čine stručni članovi/ice iz različitih područja koje bira Predsjedništvo s mandatom od četiri godine. Mandat se može ponavljati. U Odbor za zaštitu autorskih prava mogu biti izabrani i počasni članovi te neovisni stručnjaci. Broj članova utvrđuje Predsjedništvo. Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika/cu. Odbor za zaštitu autorskih prava odluke donosi većinom glasova.

Odbor za zaštitu autorskih prava:

– prati problematiku zaštite autorskih prava;

– nadzire provođenje zakonskih i drugih propisa o zaštiti autorskih prava;

– nadzire rad organizacijske jedinice za zaštitu autorskih prava u stručnoj službi Društva;

– predlaže Predsjedništvu Opći obračun raspodjele naknada prikupljenih od autorskih prava;

– predlaže mjere za poboljšanje zaštite autorskih prava te

– donosi odluke i obavlja druge poslove u postupku zaštite autorskih prava sukladno općim aktima Društva i odlukama Predsjedništva.

Prestanak mandata i ovlasti tijela Društva

Članak 33.

Mandat člana/ice tijela Društva i pojedinih osoba koje upravljaju radom Društva prestaje:

– istekom mandata,

– opozivom,

– na vlastiti zahtjev,

– ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega/nje izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu/joj onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.

(2) Član/ica tijela Društva ili osoba koja upravlja radom Društva može biti opozvan/a ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.

(3) Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu ili ako mandat prestaje po sili zakona.

V. OSTVARIVANJE AUTORSKIH PRAVA

Opseg ostvarivanja autorskih prava

Članak 34.

(1) Društvo ostvaruje imovinska autorska prava redovnih i počasnih članova/ica, prava osoba koja su mu putem punomoći povjerila ostvarivanje autorskih prava te prava osoba koja Društvo štiti temeljem zakona i ugovora na području Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i odobrenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i to:

  1. a) pravo činjenja dostupnim javnosti i pravo umnožavanja radi činjenja dostupnim javnosti;
  2. b) pravo umnožavanja, distribuiranja i priopćavanja javnosti novinarskih i fotoreporterskih autorskih djela izdvojenih iz pisanih, elektroničkih i drugih medija i publikacija grupiranjem po temama, kad to radi osoba različita od nakladnika medija;
  3. c) pravo iznajmljivanja iz čl. 34. st. 2. ZAPSP-a, kad se novinarska i fotoreporterska djela uvrštena u tiskane informativne publikacije daju pripadnicima javnosti na korištenje u ograničenom razdoblju, na mjestima pristupačnim javnosti, kao što su ugostiteljski objekti, uz ostvarivanje izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi;
  4. d) pravo na naknadu za javnu posudbu iz čl. 34. st. 3. ZAPSP-a;
  5. e) pravo na udio u naknadi nakladnika informativnih publikacija kad njihove informativne publikacije na internetu koriste pružatelji usluga informacijskog društva iz čl. 167. st.1. ZAPSP-a;
  6. f) pravo na naknadu za umnožavanje autorskog djela za privatno korištenje iz čl. 183. st. 2. i 3. ZAPSP-a;
  7. g) pravo na naknadu za umnožavanje i distribuiranje autorskog djela korištenjem ograničenja autorskog prava uvrštavanjem u zbirke, iz čl. 197. st. 3. ZAPSP-a.

(2) Uz prava iz st (1) ovog članka, Društvo može ostvarivati i:

– moralna prava autora, te

– prema sporazumu s odgovarajućim udrugama ili prema punomoći nositelja prava, sukladnozakonu, Društvo može ostvarivati i druga autorska i susjedna (srodna) prava, odnosno obavljati određene stručne poslove ostvarivanja tih prava. Odredbe ovoga Statuta koje se odnose na ostvarivanje autorskih prava smisleno će se primijeniti na zaštitu susjednih prava.

(3) U ostvarivanju autorskih prava i obavljanju stručnih poslova Društvo postupa prema načelu

jednakosti i ravnopravnosti svih osoba čija se prava štite.

Autorska prava s inozemnim elementom

Članak 35.

(1) Društvo ostvaruje novinarska autorska prava u inozemstvu na temelju ugovora s odgovarajućim inozemnim organizacijama za ostvarivanje autorskih prava.

(2) Društvo ostvaruje autorska prava stranih novinara i nositelja novinarskih autorskih prava na području Republike Hrvatske na temelju ugovora s odgovarajućim inozemnim organizacijama za ostvarivanje autorskih prava.

VI. IMOVINA DRUŠTVA, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA I ČLANARINA

Imovina Društva

Članak 36.

(1) Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Društva.

(2) Za svoje djelovanje Društvo osigurava sredstva od:

– novčanih sredstava koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

– novčanih sredstava koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,    financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

– nekretnina i pokretnih stvari udruge, – drugih imovinskih prava.

(3) Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.

(4) Visinu članarine utvrđuje Predsjedništvo Društva. Visina članarine Društva može se utvrditi u razmjeru s visinom autorskih naknada koje član/ica ostvaruje putem Društva.

(5) Društvo će višak prihoda ili dobit koju ostvari u svom radu raspodijeliti nositeljima prava koje zastupa ili koristiti za rad Društva u skladu sa člankom 242. stavkom 3. ZAPSP-a.

(6) Društvo može osnovati trgovačko društvo, ustanovu ili drugu pravnu osobu ili biti njihov suosnivač, suvlasnik ili dioničar kada je to od interesa za obavljanje djelatnosti Društva, sukladno Zakonu o udrugama i posebnim zakonom.

Raspolaganje imovinom

Članak 37.

(1) Sredstvima i imovinom Društva raspolaže Predsjedništvo, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom i na njemu utemeljenim odlukama nadležnih tijela, sukladno odredbama ovoga Statuta i zakonskim propisima.

(2) Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik/ca Društva i glavni tajnik/ca Društva, osobe koje ih zamjenjuju te druge osobe određene općim aktom ili odlukom Predsjedništva Društva.

(3) Društvo ima eurske i devizne račune te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Predsjedništvo može za svaku godinu donijeti financijski plan.

VII. STRUČNA SLUŽBA DRUŠTVA, RAD VANJSKIH SURADNIKA, POSLOVNA TAJNA

Stručna služba

Članak 38.

(1) Za obavljanje administrativno-stručnih, pomoćnih i njima sličnih poslova Društvo ima stručnu službu.

(2) Organizacija, zadaci i djelokrug rada stručne službe uređuje se posebnom odlukom Predsjedništva.

(3) Radni odnosi, prava, dužnosti i odgovornosti djelatnika stručne službe uređuju se ugovorima o radu, posebnim odlukama i rješenjima Predsjedništva u skladu sa Zakonom.

Povjeravanje poslova trećima

Članak 39.

(1) Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Društvo može ugovorom povjeriti pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Predsjedništvo Društva. Ugovorom se mogu predvidjeti posebni oblici i tijela nadzora ili upravljanja poslovima od interesa za Društvo.

(2) Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime društva sklapaju predsjedni/ca ili glavni tajnik/ca Društva.

(3) Za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se ugovoriti odgovarajuća novčana naknada. Novčana naknada može se odrediti i za rad u pojedinim tijelima Društva.

Poslovna tajna

Članak 40.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se:

– podaci koje Skupština, Predsjedništvo, predsjednik/ca ili glavni tajnik/ca DZNAP-a proglase poslovnom tajnom uz obvezno obrazloženje;

– informacije bitne za rad i interese DZNAP-a tijekom rasprave o njima unutar pojedinog tijela dok ga ono ne usvoji/odbaci i priopći članovima, odnosno javnosti;

– podaci koje nadležno državno tijelo priopći DZNAP-u kao povjerljive;

– mjere i načini postupanja za slučaj izvanrednih okolnosti te dokumenti koji se odnose na obranu;

– isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima DZNAP-a, prema odluci nekog od tijela DZNAP-a.

(2) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i članice, zaposlenici i vanjski suradnici, bez obzira kako su za nju saznali. Obveza čuvanja poslovne tajne postoji i nakon prestanka članstva, ugovora o radu ili drugog ugovora o poslovnoj i drugoj suradnji.

(3) Podaci i isprave o poslovnoj tajni dat će predsjednik/ca ili glavni tajnik/ca Društva na uvid ovlaštenim osobama nadležnih državnih tijela.

(4) Povreda čuvanja poslovne tajne razlog je za isključenje iz Društva, a za zaposlenika predstavlja težu povredu radne obveze.

(5) Članovi i članice tijela DZNAP-a dužni su čuvati poslovnu tajnu i ne priopćavati je osobama koje nisu članovi tijela.

VIII. DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA DRUŠTVA

Prijedlog za donošenje općih akata

Članak 41.

(1) Prijedlog za donošenje, izmjenu i dopunu općih akata Društva može podnijeti svaki član/ica Društva i tijela Društva u predviđenom postupku.

(2) Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Društva donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

Donošenje i izmjena Statuta

Članak 42.

(1) Statut Društva donosi i mijenja Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova.

(2) Nacrt Statuta utvrđuje Predsjedništvo i dostavlja ga članovima Društva najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine.

(3) Članovi i članice Društva imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta te predlagati nove ili drukčije odredbe. Predsjedništvo može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi nacrt Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

(4) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjedništvo Društva.

Donošenje i izmjena drugih općih akata

Članak 43.

Pravilnike i druge opće akte Društva donosi Predsjedništvo, ako ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu danom donošenja.

Prestanak rada Društva

Članak 44.

(1) Društvo prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesenom dvotrećinskom većinom svih redovnih članova i članica. Odluka o prestanku Društva objavit će se na odgovarajući način.

(2) Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga. Likvidatora Društva imenuje i opoziva Predsjedništvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, čime Statut od 1. lipnja 2023. godine prestaje važiti.

U Zagrebu, 3. veljače 2024. godine

Valentina Wiesner, predsjednica DZNAP-a

Preuzmite Statut Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (PDF)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)