Statut

Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 17. studenoga 2018. godine, temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14), a u skladu sa člankom 41. ovog Statuta usvojila je

STATUT DRUŠTVA ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Preambula

Članak 1.
Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (u daljnjem tekstu: Društvo) osniva se radi poticanja novinarske kreativnosti i vrednovanja novinarskog autorskog rada. Osnove djelovanja Društva su suvremene tekovine zaštite autorskih i srodnih prava te pozitivna iskustva Republike Hrvatske u zaštiti autorskih prava. U svom radu Društvo će se rukovoditi iskustvima i pravnim stečevinama Europske unije.

Društvo i sadržaj njegova Statuta

Članak 2.
(1) Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava je udruga u koju se učlanjuju autori novinarskih tekstova i fotografija te videonovinari. Uvjeti za učlanjenje u Društvo predviđeni su ovim Statutom i na njemu utemeljenim aktima. Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
(2) Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva; prestanku postojanja Društva; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te drugim pitanjima od značaja za Društvo.
(3) Društvo štiti intelektualno vlasništvo svojih članova i drugih osoba, te promiče njihove stručne i društvene interese, sukladno zakonu.

Područje djelovanja

Članak 3.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Naziv i sjedište

Članak 4.
(1) Naziv društva je: Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (skraćeni naziv: DZNAP).
(2) U korespondenciji i na edicijama naziva Društva navodi se i na engleskom jeziku: Association for journalist copyright protection.
(3) Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.

Pečat i žig

Članak 5.
(1) Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 31 mm s tekstom: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA ispisanim po obodu, a u sredini je tekst: ZAGREB. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Društva te financijska i druga dokumentacija.
(2) Za ovjeravanje korespondencije i administrativnih akata može se koristiti i žig četvrtastog oblika dimenzija 1X6 cm u kojem je upisan naziv i adresa sjedišta Društva.
Predstavljanje i zastupanje
Članak 6.
(1) Društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Glavni tajnik Društva neograničeno u okviru upisane djelatnosti te su ovlašteni potpisnici Društva.
(2) U stručnim poslovima zaštite autorskih prava Društvo zastupaju i savjetnici glavnog tajnika.
(3) U određenim poslovima i djelatnostima Društvo može zastupati i osoba koju odredi Predsjedništvo.
(4) Predsjedništvo može opunomoćiti druge članove Društva za potpisivanje korespondencije te financijske i druge dokumentacije.

Javnost rada Društva

Članak 7.
(1) Rad Društva je javan.
(2) O svom radu Društvo informira javnost putem sredstava javnog informiranja i svojih publikacija, poimence:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim,
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– putem svoje web stranice i medija.
(3) Za javnost rada odgovorni su Predsjednik Društva i Predsjedništvo. Javnosti se mogu uskratiti samo podaci koji su poslovna tajna Društva.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Ciljevi Društva

Članak 8.
(1) Ciljevi postojanja i rada Društva su okupljanje novinara – autora tekstova i fotografija te videonovinara, zaštita njihovih novinarskih autorskih prava, ostvarivanje zajedničkih novinarskih profesionalnih interesa i zaštita prava koja proizlaze iz novinarskog rada te unapređivanja društvenog i materijalnog položaja novinara.
(2) U ostvarivanju ciljeva iz stavka 1. Društvo sukladno zakonu o udrugama i zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, te ovom Statutu, obavlja djelatnost strukovne udruge ili ugovorom povjerava pojedine poslove zaštite novinarskih autorskih prava specijaliziranim agencijama za zaštitu autorskih prava.
(3) Društvo na zahtjev pojedinih autora može organizirati i zaštitu pojedinačnih novinarskih autorskih prava, osobito na praćenju neovlaštenog umnožavanja i distribucije novinarskih autorskih priloga i fotografija. Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite ljudskih prava.

Djelatnost

Članak 9.
(1) Društvo obavlja djelatnost strukovne udruge građana i djelatnost ostvarivanja i zaštite autorskih i srodnih prava.
(2) U okviru svojih djelatnosti Društvo posebno:
– obavlja i organizira sve poslove zaštite novinarskih autorskih prava;
– potiče novinarstvo brigom za njegovu kvalitetu i uspješnost;
– surađuje sa sličnim udrugama koje se bave zaštitom autorskih prava;
– surađuje s odgovarajućim organizacijama, udruženjima i društvima u inozemstvu;
– izdaje publikacije vezane za djelatnost;
– u suradnji sa državnim i drugim tijelima i organizacijama Društvo sudjeluje u formiranju i provođenju politike prema javnim glasilima;
– potiče i razvija stručne i kolegijalne odnose među članovima i novinarima uopće;
(3) Društvo obavlja svoju djelatnost neposrednom aktivnošću članova, te radom stručne službe, i drugih organizacijskih oblika za obavljanje djelatnosti koje osnuje Društvo.
Gospodarske djelatnosti Društva su:
– prihodi od akcija i manifestacija;
– prihodi od izdavačke djelatnosti;

III. ČLANSTVO

Vrste članstva

Članak 10.
(1) Članom Udruge može postati svaka fizička osoba – novinar, koji je autor novinarskog teksta i/ili fotografije ili videopriloga. Za osobu mlađu od 14 godina kao i za punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina pisanu suglasnost daje zakonski zastupnik ili skrbnik.
(2) Članom Društva se upisuju u popis članova koji vodi tajnik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
(3) Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno. Redovnim članom Društva može postati fizička osoba koja prihvaća ovaj Statut i zaštitu svojih prava povjerava Društvu.
(4) Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim radom dala izniman doprinos razvoju novinarstva i zaštiti novinarskih autorskih prava. Počasni član može sudjelovati u svim aktivnostima Društva i ima pravo glasa u Skupštini, ali ne može biti biran na dužnosti na koje bira ili imenuje Skupština, ako ujedno nije i redovni član Društva, te ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom.
(5) Posebnim pravilnikom koji donosi Skupština, uređuje se postupak primitka u članstvo te uvjeti ua pojedine kategorije članstva.
(6)Kada je u pitanju kolektivno ostvarivanje autorskih prava, članovi Društva kao nositelji prava imaju pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi Europske unije da upravlja njihovim autorskim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koja sami odaberu, za države koje sami odaberu, neovisno o tome koje države Europske unije su državljani i u kojoj imaju boravište ili poslovni nastan. Društvo će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.
(7) Nositelj autorskog prava ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalna korištenja bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje sam odabere. Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.
(8) Članovi Društva kao nositelji autorskih prava mogu otkazati ovlaštenje za upravljanje koje su dali u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sami odaberu, za državna područja koja sami odaberu, uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, bez obzira jesu li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dali drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine, osim ukoliko Društvo ne odluči drukčije. U slučaju otkaza ovlaštenja, članovi Društva kao nositelji prava pridržavaju sva prava prema Društvu u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je Društvo u njihovo ime i za njihov račun izdalo prije učinka otkaza.
(9) Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.

Postupak primitka u članstvo

Članak 11.
(1) Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
(2) Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Predsjedništvo na temelju ispunjene i potpisane pristupnice, tj. punomoći novinara – autora teksta i/ili fotografije ili videopriloga.
(3) Prije donošenja odluke o primitku u članstvo iz stavka 1. ovoga članka Predsjedništvo može zatražiti mišljenje posebne komisije za prijem u članstvo.
(4) Predsjedništvo će donijeti odluku o primitku u redovno članstvo najkasnije godinu dana od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva.
(6) Prigovor na negativnu odluku Predsjedništva o primanju u redovno članstvo podnosi se Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe obaviješten o odluci Predsjedništva. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom redovnom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.
(7) Glavni tajnik društva vodi i čuva popis članova Društva.

Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 12.
(1) Redovni članovi Društva imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti a posebno:
– sudjelovati u radu Društva,
– čuvati i podizati ugled Udruge,
– čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze,
– birati i biti birani u tijela Društva i biti informirani o cjelokupnom radu Društva,
– uživati zaštitu autorskih prava sukladno ovom Statutu i na njemu utemeljenim aktima, te
– ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Društva
(2) Počasni članovi Društva imaju pravo, obvezu i odgovornost:
– sudjelovati u radu Društva sukladno ovom Statutu,
– biti informirani o radu Društva, a posebno o ostvarivanju svojih autorskih prava.
– čuvati i podizati ugled Udruge,
– čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze.

Rad članova u sekcijama i povezivanje u saveze

Članak 13.
(1) Radi zadovoljavanja posebnih interesa redovni članovi Društva mogu prema odluci Predsjedništva formirati trajne ili povremene programsko-interesne grupe (sekcije), a mogu pokretati i provoditi odgovarajuće specifične akcije.
(2) Društvo se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Prestanak članstva

Članak 14.
(1) Članstvo u Društvu prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– isključenjem,
– smrću
(2) Članstvo prestaje i otkazom punomoći za zaštitu autorskih prava, bilo od strane opunomoćitelja, bilo od strane Društva.
(3) Društvo može otkazati zastupanje po primljenoj punomoći pod uvjetima predviđenim općim aktima koji se odnose na zaštitu autorskih prava.
(4) O dobrovoljnom istupu član je dužan pismeno obavijestiti Društvo.
(5) Iz članstva će se brisati član koji najmanje tri godine neopravdano ne obavlja novinarski posao. Na takvu odluku Predsjedništva redovni član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana dostave odluke. Skupština je dužna riješiti prigovor u roku od 30 dana, računajući od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine Društva o brisanju je konačna.

Stegovna odgovornost članova

Članak 15.
(1) Stegovne mjere prema članovima Društva su isključenje i opomena.
(2) Član može biti isključen iz Društva:
– ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja Društva predviđenim ovim Statutom;
– ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;
– ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Društvu ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Društva izraženih u Statutu ili drugom općem aktu Društva izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Društva, naškodio ugledu Društva ili prouzročio Društvu znatniju materijalnu ili moralnu štetu.
(3) Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Društva, poremećaja u njegovu radu ili je Društvu prouzročio materijalnu ili moralnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Društvu.
(4) Stegovni postupak pokreće se na zahtjev Predsjednika Društva ili Predsjedništva. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Vijeće časti.

Rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 16.
Spor ili sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječu na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova ili sukoba interesa o pravima i interesima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Društva u cjelini odnosno koji su od utjecaja na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove, pokreće se na zahtjev Predsjedništva ili Predsjednika Društva. Za rješavanje spora i sukoba interesa nadležno je Vijeće časti iz članka 31. ovog Statuta. Odluka Vijeća časti je konačna.

IV. UNUTARNJI USTROJ I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Način upravljanja Društvom

Članak 17.
Društvom upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Društva. Članovi upravljaju Društvom neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.
Tijela Društva
Članak 18.
(1) Tijela Društva su:
– Skupština;
– Predsjedništvo;
– Predsjednik Društva
– Glavni tajnik Društva;
– Nadzorni odbor;
– Odbor za zaštitu autorskih prava i
– Vijeće časti.
(2) Skupština i Predsjedništvo mogu posebnom odlukom ustrojiti povremena radna tijela. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.
(3) Za slučaj da predsjednik i glavni tajnik iz stvarnih ili pravnih razloga ne mogu dulje vrijeme obavljati svoju dužnost, Predsjedništvo može odrediti vršitelja dužnosti do njihova povratka na dužnost ili obavljanja novog izbora.

Skupština

Članak 19.
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom i čine je svi poslovno sposobni redovni članovi Društva.

Nadležnost Skupštine

Članak 20.
Skupština:
– donosi, mijenja i dopunjuje Statut Društva te odlučuje o pretpostavkama za članstvo u Društvu;
– utvrđuje opće smjernice djelovanja Društva;
– prihvaća godišnje financijsko izvješće;
– bira i razrješava članove Predsjedništva, članove Nadzornog odbora, ocjenjuje općenito njihov rad i odobrava njihove naknade i druge pogodnosti;
– donosi opća pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava;
– donosi opća pravila o korištenju naraspodijeljenih iznosa te odlučuje o korištenju neraspodijeljenih iznosa, isključivo u svrhu ostvarenja socijalnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti na korist nositelja prava;
– donosi opća pravila o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava;
– donosi opća pravila o odbicima od prihoda od prava i od prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava;
– donosi pravila o upravljanju rizikom;

– odobrava kupnju, prodaju ili zalaganje nekretnina u vlasništvu Društva;
– odlučuje o imenovanju i razrješenju revizora;
– odobrava godišnje izvješće o transparentnosti iz članka 168.d ZAPSP-a;
– raspravlja o izvješćima Predsjedništva, Nadzornog odbora i Vijeća časti;
– odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama;
– donosi odluke o prestanku postojanja Društva, te
– obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili zakonom.

Sazivanje skupštine

Članak 21.
(1) Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(2) Skupštinu saziva Predsjedništvo po vlastitoj inicijativi, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev 1/3 (jedne trećine) redovnih članova Društva, najmanje 14 dana prije održavanja. Ako Predsjedništvo ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev u roku od 30 dana, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu.
(3) U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu Društva saziva zadnja osoba za zastupanje Društva upisana u Registar udruga.
(4) O mjestu i vremenu održavanja Skupštine Predsjedništvo pismeno obavještava pozivom sve redovne članove Društva, a održavanje Skupštine oglašava i u sredstvima javnog informiranja najmanje 7 dana prije održavanja. Poziv i javni oglas sadržavaju vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te njen dnevni red.

Rad Skupštine

Članak 22.
(1) Radom skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje bira Skupština. Radnim predsjedništvom u pravilu predsjeda Predsjednik Društva.
(2) Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, dva ovjerovitelja koje bira Skupština i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadržava najmanje vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke i zaključke Skupštine, te druge činjenice koje su bitne za rad Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova.
(3) Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina redovnih članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina redovnih članova Društva, Skupština se odgađa za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje 20 redovnih članova.

Donošenje odluka na Skupštini

Članak 23.
(1) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drukčije.
(2) Skupština donosi odluke javnim glasanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.
(3) Član koji ne može biti nazočan Skupštini može svoj glas o pojedinom pitanju dati pismeno, u zatvorenoj koverti koju predaje poštom ili osobno tajništvu Društva. Izjašnjavanje u pisanom obliku mora biti potpisano. Za provedbu takvog glasovanja odgovoran je Glavni tajnik Društva.

Predsjedništvo Društva

Članak 24.
(1) Predsjedništvo je kolegijalno upravljačko tijelo Društva i ima 11 (jedanaest) članova, uključujući Glavnog tajnika.
(2) Članove Predsjedništva bira Skupština između redovnih članova Društva.
(3) Mandat članova Predsjedništva je 4 (četiri) godine i može se ponavljati.

Rad Predsjedništva i njegovo odlučivanje

Članak 25.
(1) Predsjedništvo radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Predsjedništva.
(2) Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
(3) Predsjedništvo može u iznimno hitnim slučajevima odlučivati o pojedinim pitanjima izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefaxom ili elektroničkom poštom. O takvom glasovanju Glavni tajnik Društva sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva. Isto tako, pojedini odsutni članovi predsjedništva svoj glas mogu dati pismeno i uz potpis. Za provedbu takvog glasanja odgovoran je Glavni tajnik.

Nadležnost i odgovornost Predsjedništva

Članak 26.
(1) Predsjedništvo Društva:
– bira predsjednika Predsjedništva koji je ujedno predsjednik Društva;
– bira Glavnog tajnika Društva;
– na prijedlog Glavnog tajnika bira savjetnike Društva
– provodi odluke i zaključke Skupštine;
– upravlja sredstvima i imovinom Društva te donosi odluke o raspolaganju imovinom izvan redovitog poslovanja;
– usvaja završni račun Društva;
– osniva odbore, komisije i druga tijela;
– podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;
– obavještava članove o zbivanjima u Društvu;
– donosi opće akte Društva ako ovim Statutom nije drukčije određeno;
– utvrđuje opće obračune autorskih naknada;
– donosi odluku o zaključivanju ugovora s drugim organizacijama za ostvarivanje autorskih prava ako ovim Statutom nije određeno drukčije;
– odlučuje o primanju u članstvo;
– odlučuje i rješava o pitanjima iz radnih odnosa djelatniku u stručnoj službi u drugom stupnju, ako ovim Statutom ili drugim općim aktom Društva nije drukčije određeno;
– obavlja nadzor nad radom Glavnog tajnika i njegovih savjetnika, te im daje upute i smjernice za rad;
– obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost Društva koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.
(2) Predsjedništvo osigurava zakonitost rada Društva i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini, a svaki član Predsjedništva osobno je odgovoran za svoj rad u Predsjedništvu.

Predsjednik Društva

Članak 27.
(1) Predsjednik Predsjedništva je ujedno i predsjednik Društva s mandatom od četiri godine koji se prema odluci Predsjedništva može ponoviti.
(2) Predsjednik Društva:
– predstavlja i zastupa Društvo;
– saziva i vodi sjednice Predsjedništva i plenarne sastanke Društva;
– potpisuje dokumente koji materijalno obavezuju Društvo;
– brine o izvršavanju odluka Skupštine i Predsjedništva;
– obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema zaključcima Predsjedništva, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Društva.

Glavni tajnik

Članak 28.
(1) Glavnog tajnika Društva bira Predsjedništvo iz redova redovnih članova Društva.
(2) Glavni tajnik Društva je po položaju član Predsjedništva. Mandat Glavnog tajnika traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.
(3) Glavni tajnik u ime Predsjedništva obavlja nadzor nad radom stručne službe, radnih zajednica i drugih oblika organiziranja putem kojih Društvo obavlja svoje djelatnosti, s rukovoditeljima tih organizacijskih oblika koordinira rad, te im u ime Društva daje obavezne upute za rad.
(4) U odnosu na stručne službe Društva, Glavni tajnik ima prava i obaveze inokosnog poslovodnog organa, ako općim aktom Društva nije određeno drukčije.
(5) Glavni tajnik Društva za svoj rad može dobivati novčanu naknadu prema odluci Predsjedništva ili sukladno odgovarajućem općem aktu.

Nadležnost Glavnog tajnika

Članak 29.
(1) Glavni tajnik Društva:
– surađuje s predsjednikom Društva u izvršavanju predsjednikovih zadaća;
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– sudjeluje u pripremanju i provođenju trajnih i povremenih akcija koje organizira ili u kojima sudjeluje Društvo;
– rukovodi radom stručnih službi Društva, odgovoran je za njen rad, te zaposlenicima Društva i vanjskim suradnicima daje obavezne upute za rad;
– u prvom stupnju donosi odluke vezane za prava i obveze zaposlenika Društva, te donosi druge odluke vezane za radni odnos zaposlenika ako ovim Statutom ili drugim općim aktom Društva nije drukčije određeno:
– potpisuje dokumente koji materijalno obavezuju Društvo kada to nije odlukom Predsjedništva drukčije određeno, te odobrava korištenje financijskih sredstava Društva, ako ovim Statutom nije drukčije određeno;
– koordinira rad i poslovanje akcija i manifestacija, te odobrava njihove troškove;
– u ime Društva sklapa ugovore i sporazume, te potpisuje druge akte;
– u okviru svojih ovlasti raspolaže sredstvima Društva za troškove redovnog poslovanja;
– obavlja i druge poslove vezane uz djelatnost Društva koji proizlaze iz odredbi ovog Statuta, drugih općih akata Društva, zakonskih propisa, zaključaka Skupštine i Predsjedništva.
(2) Na prijedlog Glavnog tajnika, Predsjedništvo može imenovati do dva savjetnika za pojedina područja iz nadležnosti Glavnog tajnika (odnosi s članovima, programi, zaštita autorskih prava i druga pravna pitanja i sl.) s mandatom koji odgovara mandatu Glavnog tajnika. Na prijedlog Glavnog tajnika, Predsjedništvo može odrediti da određeni savjetnik zamjenjuje Glavnog tajnika (zamjenik Glavnog tajnika) za slučaj njegove odsutnosti ili kada je to potrebno za obavljanje određenih tekućih poslova. Prava i obveze savjetnika uređuju se odlukom Predsjedništva i posebnim ugovorom. U svom radu savjetnici se drže uputa koje im daju Predsjedništvo, predsjednik i Glavni tajnik.

Nadzorni odbor

Članak 30.
(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Mandat članova Nadzornog odbora može se ponoviti. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Odbora. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova.
(2) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsjedništva, niti osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Društvo.
(3) Nadzorni odbor:
– nadzire provođenje odredbi Statuta i općih akata Društva, sporazuma, te zaključaka i odluka Skupštine i Predsjedništva Društva;
– prati aktivnosti i izvršavanje obveza osoba koje upravljaju poslovanjem Društva;
– prati aktivnosti i izvršavanje odluka Skupštine, a posebno onih vezanih uz provedbu:
o općih pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava;
o općih pravila o korištenju neraspodijeljenih iznosa u svrhu ostvarivanja socijalnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti na korist nositelja prava;
o općih pravila o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava;
o općih pravila o odbicima od prihoda od prava i od prihoda koji proizlaze od ulaganja prihoda od prava;
– nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja Društva;
– odobrava uzimanje ili davanje zajmove i osiguranje zajmova;
– predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, te
– najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.
(4) Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga Odbor može tražiti od Predsjedništva da angažira odgovarajuće stručnjake.

Vijeće časti

Članak 31.
Vijeće časti odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova, a čine ga Predsjednik i dva člana koja ad hoc imenuje Predsjedništvo za konkretni stegovni postupak.
Vijeće časti koje čine Predsjednik i dva člana imenuje Predsjedništvo u svakom pojedinom slučaju. Protiv odluke Vijeća časti član i Predsjednik Društva imaju pravo žalbe Predsjedništvu u roku od 8 dana od dana odluke Vijeća časti. Postupak pred Vijećem časti, te postupak po žalbi mogu se urediti posebnim pravilnikom.

Odbor za zaštitu autorskih prava

Članak 32.
(1) Odbor za autorska prava čine stručni članovi iz različitih područja koje bira Predsjedništvo s mandatom od četiri godine. U odbor za zaštitu autorskih prava mogu biti izabrani i počasni članovi, te neovisni stručnjaci. Broj članova utvrđuje predsjedništvo. Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.
(2) Odbor za autorska prava:
– prati problematiku zaštite autorskih prava;
– nadzire provođenje zakonskih i drugih propisa o zaštiti autorskih prava;
– nadzire rad organizacijske jedinice za zaštitu autorskih prava u stručnoj službi Društva;
– predlaže Predsjedništvu Opći obračun autorskih prava;
– predlaže mjere za poboljšanje zaštite autorskih prava, te
– donosi odluke i obavlja druge poslove u postupku zaštite autorskih prava sukladno općim aktima Društva i odlukama Predsjedništva.

Prestanak mandata i ovlasti tijela Društva

Članak 33.
(1) Mandat člana tijela Društva i pojedinih dužnosnika prestaje:
– istekom,
– opozivom,
– na vlastiti zahtjev,
– ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.
(2) Član tijela Društva ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.
(3) Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.

V. OSTVARIVANJE AUTORSKIH PRAVA

Opseg ostvarivanja autorskih prava

Članak 34.
(1) Društvo ostvaruje autorska prava redovnih i počasnih članova, prava osoba koja su mu punomoćju povjerila ostvarivanje autorskih prava, te prava osoba koja Društvo štiti temeljem zakona i ugovora na području Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i to:
a) prava reproduciranja novinarskih tekstova, fotografija i videopriloga;
b) prava distribucije novinarskih tekstova, fotografija i videopriloga;
c) prava javnog priopćavanja, uključujući pravo stavljanja na raspolaganje javnosti novinarskih tekstova, fotografija i videopriloga,
d) prava korištenja novinarskih djela (tekstova, fotografija, videopriloga) u drugim audio-vizualnim djelima;
e) moralna prava autora djela navedenih pod a), b) i c) ;
f) prema sporazumu s odgovarajućim udrugama ili prema punomoći nositelja prava, sukladno zakonu, Društvo može ostvarivati i druga autorska i susjedna (srodna) prava, odnosno obavljati određene stručne poslove ostvarivanja tih prava. Odredbe ovoga Statuta koje se odnose na ostvarivanje autorskih prava smisleno će se primijeniti na zaštitu susjednih prava.
(2) U ostvarivanju autorskih prava i obavljanju stručnih poslova Društvo postupa prema načelu jednakosti i ravnopravnosti svih osoba čija se prava štite.

Autorska prava s inozemnim elementom

Članak 35.
(1) Društvo ostvaruje novinarska autorska prava u inozemstvu na temelju ugovora s odgovarajućim inozemnim organizacijama za ostvarivanje autorskih prava.
(2) Društvo ostvaruje autorska prava stranih novinara i nositelja novinarskih autorskih prava na njihovim tekstovima, fotografijama i videoprilozima na području Republike Hrvatske na temelju ugovora s odgovarajućim inozemnim organizacijama za ostvarivanje autorskih prava.

VI. IMOVINA DRUŠTVA, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA I ČLANARINA

Imovina Društva

Članak 36.
(1) Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Društva.
(2) Za svoje djelovanje Društvo osigurava sredstva od:
– novčanih sredstava koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
– novčanih sredstava koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
– nekretnina i pokretnih stvari udruge,
– drugih imovinskih prava.
(3) Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.
(4) Visinu članarine utvrđuje Predsjedništvo Društva. Visina članarine Društva može se utvrditi u razmjeru s visinom autorskih naknada koje član ostvaruje putem Društva.
(5) Ako Društvo u svom radu ostvari višak prihoda ili dobit, ona se može koristiti isključivo za rad Društva.
(6) Društvo može osnovati trgovačko društvo, ustanovu ili drugu pravnu osobu ili biti njihov suosnivač, suvlasnik ili dioničar kada je to od interesa za obavljanje djelatnosti Društva, sukladno Zakonu o udrugama i posebnim zakonom.

Raspolaganje imovinom

Članak 37.
(1) Sredstvima i imovinom Društva raspolaže Predsjedništvo, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom i na njemu utemeljenim odlukama nadležnih tijela, sukladno odredbama ovoga Statuta i zakonskim propisima.
(2) Naredbodavci u financijskom poslovanju su Predsjednik i Glavni tajnik Društva, osobe koje ih zamjenjuju, te druge osobe određene općim aktom ili odlukom Predsjedništva Društva.
(3) Društvo ima kunske i devizne račune, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Predsjedništvo može za svaku godinu donijeti financijski plan.

VII. STRUČNA SLUŽBA DRUŠTVA, RAD VANJSKIH SURADNIKA, POSLOVNA TAJNA

Stručna služba

Članak 38.
(1) Za obavljanje administrativno-stručnih, pomoćnih i njima sličnih poslova Društvo ima stručnu službu.
(2) Organizacija, zadaci i djelokrug rada stručne službe uređuje se posebnom odlukom Predsjedništva.
(3) Radni odnosi, prava, dužnosti i odgovornosti djelatnika stručne službe uređuju se ugovorima o radu, posebnim odlukama i rješenjima Predsjedništva u skladu sa Zakonom.

Povjeravanje poslova trećima

Članak 39.
(1) Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Društvo može ugovorom povjeriti pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Predsjedništvo Društva. Ugovorom se mogu predvidjeti posebni oblici i tijela nadzora ili upravljanja poslovima od interesa za Društvo.
(2) Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime društva sklapaju predsjednik ili Glavni tajnik Društva i njegov zamjenik.
(3) Za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se ugovoriti odgovarajuća novčana naknada. Novčana naknada može se odrediti i za rad u pojedinim tijelima Društva.

Poslovna tajna

Članak 40.
(1) Poslovnom tajnom smatraju se:
– podaci koje Skupština, Predsjedništvo, predsjednik ili Glavni tajnik Društva proglase poslovnom tajnom;
– podaci koje nadležno državno tijelo priopći Društvu kao povjerljive;
– mjere i načini postupanja za slučaj izvanrednih okolnosti, te dokumenti koji se odnose na obranu, te
– isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Društva ili njegovih tajna.
(2) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi, zaposlenici i vanjski suradnici, bez obzira kako su za nju saznali. Obveza čuvanja poslovne tajne postoji i nakon prestanka članstva, ugovora o radu ili drugog ugovora o poslovnoj i drugoj suradnji.
(3) Podaci i isprave o poslovnoj tajni dati će predsjednik ili Glavni tajnik Društva na uvid ovlaštenim osobama nadležnih državnih tijela.
(4) Povreda čuvanja poslovne tajne razlog je za isključenje iz Društva a za zaposlenika predstavlja težu povredu radne obveze.

VIII. DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA DRUŠTVA

Prijedlog za donošenje općih akata

Članak 41.
(1) Prijedlog za donošenje, izmjenu i dopunu općih akata Društva može podnijeti svaki član Društva i tijela Društva u predviđenom postupku.
(2) Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Društva donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

Donošenje i izmjena statuta

Članak 42.
(1) Statut Društva donosi i mijenja Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova.
(2) Nacrt Statuta utvrđuje Predsjedništvo i dostavlja ga članovima Društva najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.
(3) Članovi Društva imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Predsjedništvo može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi nacrt Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.
(4) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjedništvo Društva.

Donošenje i izmjena drugih općih akata

Članak 43.
Pravilnike i druge opće akte Društva donosi Predsjedništvo, ako ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu danom donošenja.

Prestanak Društva

Članak 44.
(1) Društvo prestaje u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesene dvotrećinskom većinom svih redovnih članova. Odluka o prestanku Društva objavit će se na odgovarajući način.
(2) U slučaju prestanka Društva njegova imovina se predaje nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na temelju odluke Skupštine.
(4) Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga. Likvidatora Društva imenuje i opoziva Predsjedništvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, čime Statut od 29. studenoga 2007. godine, te njegove izmjene od 27. travnja 2013., 26. rujna 2015. i 3. ožujka 2018. godine prestaju važiti.

U Zagrebu, 17. studenoga 2018. godine

Igor Vukić, glavni tajnik Društva