Pravilnik za prijavljivanje projekata

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (dalje u tekstu: DZNAP) te članka 230. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 111/21; dalje u tekstu: ZAPSP) na sjednicI održanoj 3. veljače 2024. godine Skupština je donijela slijedeći

 

PRAVILNIK ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (u nastavku DZNAP) detaljnije propisuje način na koji njegovi članovi predlažu i sudjeluju u projektima koji se financiraju iz Fonda za poticanje odgovarajućeg umjetničkog i kulturnog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti: (u nastavku Fond za kulturu) – čl. 245. st. 4 ZAPSP-a, te Fonda neraspodijeljenih sredstava (čl. 244. st. 10. ZAPSP-a), a koji su namijenjeni za svrhu kulturnih aktivnosti na korist nositelja prava.

U skladu sa ZAPSP-om sredstva Fonda za kulturu mogu se prikupiti iz prihoda od prava i to najviše do 10% od ukupno prikupljenog prihoda od prava reproduciranja i distribucije novinarskih tekstova te prava javnog priopćavanja uključujući pravo stavljanja na raspolaganje javnosti novinarskih tekstova. S druge strane sredstva fonda neraspodjeljenih sredstava na koje se odnosi ovaj Pravilnik čini onaj dio ukupno prikupljenih naknada koje tijekom razdoblja od tri (3) godine nisu raspodijeljene zbog opravdane nemogućnosti utvrđivanja nositelja prava ili predmeta zaštite, a koje je Društvo namijenilo u svrhu ostvarivanja kulturnih aktivnosti na korist nositelja prava.

Članak 2.

Korisnici sredstava iz Fondova iz čl.1. ovog Pravilnika mogu biti pojedinci, udruge ili organizacije putem kojih se realiziraju projekti kojima se ostvaruje svrha ovih Fondova. Korisnici sredstava iz ovih Fondova dužni su podnijeti molbu DZNAP-u za dodjelu sredstava s detaljnim opisom svakog pojedinačnog projekta te zaključiti s DZNAP-om o tome poseban ugovor.

Prijava projekta mora sadržati naziv i kratki opis iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha Fonda te okvirni iznos potreban za realizaciju svakog pojedinog projekta. Korisnici koji su dobili sredstva iz Fonda temeljem ovog Pravilnika dužni su podnijeti DZNAP-u izvještaj o realiziranim projektima i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima Fonda u protekloj godini.

Ako se projekt ne završi u godini za koju su sredstva dodijeljena, kao i u slučaju da korisnik ne dostavi izvještaj o ostvarenom projektu i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima, cjelokupni iznos dobivenih sredstava primljenih s te osnove korisnik će vratiti u najkraćem roku na žiro račun DZNAP-a.

Članak 3.

Teme projekata trebaju biti vezane uz zaštitu autorskih i srodnih prava, poticanje novinarske kreativnosti i vrednovanja novinarskog autorskog rada te unapređivanje društvenog i materijalnog položaja novinara.

Članak 4.

Projekte mogu predlagati svi nositelji prava na novinarskim i fotoreporterskim autorskim djelima koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom DZNAP-a. Iznimno, a radi izbjegavanja mogućeg sukoba interesa, članovi Predsjedništva ne mogu biti korisnici sredstava po ovom Pravilniku, uslijed nespojivosti uloge korisnika projekta i njihove uloge u odlučivanju o projektima kojima se dodjeljuju sredstva prema ovom Pravilniku.

Članak 5.

Prijavu projekta potrebno je poslati na odobrenje Predsjedništvu DZNAP-a.

Prijava se šalje elektroničkom poštom u ispunjenoj formi obrasca DZNAP projekata. Po potrebi članovi Predsjedništva mogu zatražiti i slanje fizičke dokumentacije iz prijave, kao i kasnije izvedbe projekta.

Članovi Predsjedništva od predlagatelja mogu zatražiti i prezentaciju projekta na jednoj od sjednica Predsjedništva te postaviti dodatna pitanja. Po potrebi članovi Predsjedništva mogu zatražiti i dopunu ili doradu prijave projekta, kao i završnog prijedloga projekta.

Članak 6.

Da bi projekt i iznos kojim će se financirati bili prihvaćeni potrebna je odluka Predsjedništva. Ako članovi Predsjedništva procijene da završni rad ne udovoljava standardu struke ili DZNAP-a većinom glasova Predsjedništva mogu odbiti projekt.

Ako Predsjedništvo procijeni da je predloženi iznos iz troškovnika previsok za provedbu određenog projekta, projekt se može financirati u iznosu nižem od traženog.

Za odobrenje projekta potrebno je da projekt dobije najmanje polovicu od maksimalnog broja bodova propisanih u Pozivu za prijavu projekata.

Članak 7.

Prilikom predaje prijave projekt mora sadržati i predviđeni troškovnik te rok za provedbu projekta.

Članak 8.

Svaki prijavitelj može prijaviti više projekata na oglašeni natječaj, no samo za jedan može dobiti potporu. Ako je već dobio potporu za jedan projekt, ne može dobiti potporu za drugi projekt u razdoblju oglašenog natječaja.

Članak 9.

Iznos eventualnog odobrenog budžeta za projekt ovisit će o procjeni valjanosti troškovnika, ali i o trenutačnoj bilanci predviđenoj za projekte društva. Ovisno o zahtjevnosti projekta moguće je u određenim situacijama omogućiti isplatu dijela potpore i prije završetka projekta.

Članak 10.

Trajanje projekta moguće je produljiti ako za to postoje opravdani razlozi. Zahtjev za produljenjem projekta potrebno je poslati najmanje mjesec dana prije završetka projekta prijavljenog u Prijavi projekta.

Članak 11.

Autor projekta dužan je podnijeti izvještaj o provedenim aktivnostima najmanje jednom tijekom trajanja projekta, u pravilu na polovici vremenskog razdoblja tijekom kojega se projekt provodi. Za projekte koji se provode samo jedan mjesec nije potrebno podnositi izvještaj.

Članak 12.

Predsjedništvo DZNAP-a po potrebi može povećati predviđeni ukupan iznos raspoloživih sredstava za natječaj koji se raspisuje u jednoj godini, ako zaprimi veći broj kvalitetnih prijedloga projekata koji potiču ostvarenje ciljeva DZNAP-a.

Članak 13.

Odobreni i završeni projekt DZNAP primarno objavljuje na svojoj internetskoj stranici, ali moguće su objave i na profilima DZNAP-a na društvenim mrežama i u široj javnosti.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik u cijelosti zamjenjuje Pravilnik o fondovima od 7. svibnja 2022. godine koji se stavlja van snage.

 

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA

Valentina Wiesner, predsjednica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)