DZNAP – Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu s člankom 244. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21 dalje: ZAPSP) Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 17. prosinca 2022. godine, donijela je:

P R A V I L N I K
o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Članak 1.

(1) Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (u nastavku DZNAP ili Društvo) ostvaruje sljedeća autorska prava novinara, autora pisanih tekstova, novinara autora pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga, novinara fotoreportera koji su autori fotografija, te novinara fotoreportera koji su istodobno i autori audio i video priloga (dalje u tekstu: novinari):
1. Pravo činjenja dostupnim javnosti i pravo umnožavanja radi činjenja dostupnim javnosti;
2. Pravo umnožavanja, distribuiranja i priopćavanja javnosti novinarskih i fotoreporterskih autorskih djela izdvojenih iz pisanih, elektroničkih i drugih medija i publikacija grupiranjem po temama, kad to radi osoba različita od nakladnika medija;
3. Pravo iznajmljivanja iz članka 34. st.2. ZAPSP-a, kad se novinarska i fotoreporterska djela uvrštena u tiskane informativne publikacije daju pripadnicima javnosti na korištenje u ograničenom razdoblju, na mjestima pristupačnim javnosti, kao što su ugostiteljski objekti, uz ostvarivanje izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi;
4. Pravo na naknadu za javnu posudbu iz članka 34. st. 3. ZAPSP-a;
5. Pravo na udio u naknadi nakladnika informativnih publikacija kad njihove informativne publikacije na internetu koriste pružatelji usluga informacijskog društva (čl. 167. st.1. ZAPSP-a);
6. Pravo na naknadu za umnožavanje autorskog djela za privatno korištenje iz čl. 183. st. 2. i 3. ZAPSP-a;
7. Pravo na naknadu za umnožavanje i distribuiranje autorskog djela korištenjem
ograničenja autorskog prava uvrštavanjem u zbirke, iz članka 197. stavka 3. ZAPSP-a.

(2) Uz imovinska prava iz stavka (1) ovog članka, koje Društvo ostvaruje u skladu s odredbama ZAPSP-a, te odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Društvo može ostvarivati i sljedeća prava:
1. moralna prava novinara;
2.. ostala autorska prava prema sporazumima s odgovarajućim udrugama ili prema punomoćima nositelja autorskih prava, a sukladno zakonu i druga susjedna (srodna) prava, odnosno obavljati određene stručne poslove ostvarivanja tih prava. Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ostvarivanje autorskih prava smisleno će se primijeniti na zaštitu susjednih prava.

Članak 2.

(1) DZNAP ostvaruje autorska prava za one novinare, tj. nositelje autorskih prava koji su DZNAP opunomoćili da štiti njihova autorska prava. Smatra se da su novinari koji su potpisali Pristupnicu – punomoć i dostavili je DZNAP-u stekli prava iz ovog Pravilnika o raspodjeli.

(2) Prava iz članka 1. st. 1. ovog Pravilnika DZNAP ostvaruje i bez punomoći autora/autorica temeljem članka 224. stavka 6. ZAPSP-a, prema kojemu se presumira da DZNAP ima punomoći za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava svih domaćih i stranih nositelja odnosnih prava, osim onih nositelja prava koji izričito u pisanom obliku obavijeste DZNAP da ne ostvaruje njihova prava.

(3) Prava stranih autora/autorica i članova/članica stranih udruga za zaštitu novinarskih autorskih prava DZNAP ostvaruje na temelju ugovora o uzajamnom zastupanju s inozemnim udrugama te na temelju međunarodnih ugovora i Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Članak 3.

(1) Iznosi za isplatu autorskih naknada utvrđuju se nakon odbitka administrativnih stvarnih i opravdanih troškova ostvarivanja prava, izdvajanja u fondove predviđene ZAPSP-om, Pravilnikom o fondovima, statutom udruge ili međunarodnim ugovorima o uzajamnom zastupanju udruga za kolektivno ostvarivanje prava.

(2) Stvarnim i opravdanim troškovima smatra se osobito trošak vlastite službe DZNAP-a, kao i trošak povjeravanja ostvarivanja određenih provedbenih poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava (čl. 226. st. 2. i 3. ZAPSP-a) i trošak obavljanja potrebitih tehničkih (IT), administrativnih (računovodstvo) i drugih pomoćnih poslova koje je potrebno obaviti radi ostvarivanja prava.

(3) Pored fondova detaljno opisanih ZAPSP-om i Pravilnikom o fondovima, DZNAP godišnje može izdvojiti najviše do 5% u Fond za žalbe i prigovore koji je namijenjen za namirenje neobračunatih korištenja, naknadnih ispravaka i naknada koje se isplaćuju po prigovoru ili žalbi autora/autorica, odnosno nositelja autorskih prava sukladno članku 8. ovog Pravilnika.

(4) Na temelju članka 244. ZAPSP-a opći obračun raspodjele autorskih naknada prije isplate naknada nositeljima autorskih prava mora utvrditi Skupština DZNAP-a te ispitati i ocijeniti ovlašteni revizor.

(5) Pravo na isplatu godišnje naknade imaju svi nositelji autorskih prava koji su do 31. prosinca tekuće godine dostavili DZNAP-u popunjenu Pristupnicu – punomoć.

Članak 4.

(1) Nakon izdvajanja opisanih u članku 3. ovog Pravilnika, naknada prikupljena s osnove opisane u čl. 1. st (1) točka 2. raspodjeljuje se na način da 50% tog iznosa pripada autorima i autoricama, a 50% medijskim nakladnicima (sukladno čl. 168. st. 2. ZAPSP-a).

(2) Iznos ukupno naplaćenih naknada iz st. (1) ovog članka, a koji pripada autorima i autoricama, kao i naknada opisanih u čl. 1. st. 1. točka 6. ovog Pravilnika, raspodijelit će se između autora i autorica na sljedeći način:
(a) naknade koje se prikupe od korištenja novinarskih djela iz tiskanih medija i sa web portala dijele se na način da 50% pripada autorima i autoricama, novinarima, autorima pisanih tekstova, novinarima autorima pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga, a 50% autorima i autoricama novinarima fotoreporterima koji su autori fotografija, te novinarima fotoreporterima koji su istodobno i autori audio i video priloga;
(b) naknade koje se prikupe od korištenja novinarskih djela na radio i TV postajama dijele se autorima i autoricama novinarima, autorima pisanih tekstova, novinarima autorima pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga.

(3) Raspodjela naknada, koje sukladno st. (2) ovog članka pripadaju autorima i autoricama novinarima, autorima pisanih tekstova, novinarima autorima pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga, obavlja se prema dva kriterija:
1. 30 posto ukupno raspoloživih sredstava raspodijelit će se razmjerno (u jednakim iznosima) svakom autoru/autorici novinaru, autoru pisanih tekstova, novinaru autoru pisanih tekstova koji je istodobno i autor audio i video priloga,
2. 70 posto ukupno raspoloživih sredstava raspodijelit će se između:
– prvih 200 autora i autorica novinara, autora pisanih tekstova, novinara autora pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga razmjerno broju njihovih novinarskih djela objavljenih u tiskanim ili elektroničkim izdanjima (web izdanja) koje su agencije distribuirale i prodale svojim korisnicima te
– prvih 40 autora i autorica novinara, autora pisanih tekstova, novinara autora pisanih tekstova koji su istodobno i autori audio i video priloga razmjerno broju njihovih novinarskih djela objavljenih u sklopu radijskih ili televizijskih programa koje su agencije distribuirale i prodale svojim korisnicima.
Iznos naknade koji će svaki pojedini autor ili autorica iz ove točke ostvariti utvrđuje se tako da se najprije ukupna naknada koja se temeljem ovog stavka njima raspodjeljuje podijeli sa ukupnim brojem distribuiranja (dijeljenja) svih njihovih djela od strane agencija. Tako dobiveni iznos predstavlja jedinstvenu vrijednost boda. Umnoškom tako dobivene jedinstvene vrijednosti boda s brojem distribuiranja autorskih djela svakog pojedinog autora ili autorice dobiva se iznos naknade za svakog pojedinog novinara.

(4) Raspodjela naknada, koje sukladno st. (2) ovog članka pripadaju autorima i autoricama novinarima fotoreporterima koji su autori fotografija, te novinarima fotoreporterima koji su istodobno i autori audio i video priloga, obavlja se na način da se taj iznos dijeli razmjerno (u jednakim iznosima) na sve autore i autorice fotografija.

(5) Iznos ukupno naplaćenih naknada iz st. (1) ovog članka koji pripada medijskim nakladnicima, raspodijelit će se između njih razmjerno broju autorskih djela objavljenih u njihovim medijima (tisak, web, radio ili TV) koje su press clipping agencije distribuirale i prodale svojim korisnicima, umnoženih za iznos naknade plaćene po svakom tako prodanom primjerku autorskog djela.

Članak 5.

Nakon izdvajanja opisanih u članku 3. ovog Pravilnika, naknade prikupljene s osnova opisanih u čl. 1. st. 1. točke 1., 3., 4., 5. i 7. ovog Pravilnika raspodjeljuju se svim novinarima čija autorska djela su korištena od strane korisnika od kojih se naplaćuje naknada s tih osnova, a razmjerno zastupljenosti korištenja njihovih djela u ukupno korištenim djelima od strane tih korisnika.

Članak 6.

(1) Naknade opisane ovim Pravilnikom isplaćivat će se prema podacima o korištenju autorskih djela dobivenih od korisnika.

(2) U slučaju da korisnici ne dostave podatke o korištenim autorskim djelima ili su takva izvješća nedostatna da bi se na temelju njih mogla izvršiti raspodjela naknada, raspodjela će se izvršiti prema izvještajima s najsličnijim značajkama kao što su oblik, način i razdoblje korištenja.

Članak 7.

DZNAP će obavljati obračun i isplate naknada jednom godišnje, najkasnije u roku od devet (9) mjeseci od završetka financijske godine u kojoj je prihod od prava naplaćen, osim ako objektivni razlozi koji se odnose osobito na korisnička izvješća, identifikaciju prava, nositelja autorskih prava ili povezivanje podataka o djelima s nositeljima autorskih prava onemogućuju poštovanje tog roka.

Članak 8.

Nositelj autorskih prava ima pravo podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak obračuna isplate naknade ako smatra da mu naknada nije obračunata ili je pogrešno obračunata.

Zahtjev za naknadni obračun ili ispravak podnosi se najkasnije 15 dana nakon dostavljanja obračuna nositeljima autorskih prava. Nakon isteka ovog roka ne može se podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak.

Odluku o zahtjevu za naknadnim obračunom ili ispravkom donosi Predsjedništvo DZNAP-a čija odluka je konačna.

Članak 9.

Prilikom pojedinačnih isplata naknada nositeljima autorskih prava obustavlja se porez i prirez, osim za one nositelje autorskih prava kojima se naknada isplaćuje u bruto iznosu na osnovu rješenja o upisu u Registar poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost i vode porezne knjige.

Ako je nositelj autorskih prava obveznik PDV-a isplata naknade će se obaviti prema računu koji će nositelj autorskih prava izdati DZNAP-u u kojemu će se naknada uvećati za iznos PDV-a.

Svim autorima i autoricama koji u potpisanoj Pristupnici – punomoći nemaju posebno naznačeno da su obveznici izdavanja računa isplatiti će se neto naknada, a neprijavljena obveza PDV-a će ići na teret nositelja autorskih prava.

Članak 10.

(1) DZNAP će naknade koje se zbog nemogućnosti pronalaska ili identificiranja nositelja prava ne mogu isplatiti u roku iz čl. 7. ovog Pravilnika čuvati odvojeno na računu najmanje 3 godine od završetka financijske godine u kojoj su te naknade prikupljene.

(2) Ako u navedenom roku nositelji prava budu identificirani i pronađeni, tako sačuvane naknade bit će im isplaćene.

(3) U cilju pronalaska i identificiranja nositelja prava, DZNAP će u na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke o nositeljima prava na takvim djelima, njihovim imenima, kao i nakladnicima u sklopu čijih izdanja su takva djela objavljena, kao i poduzeti sve druge mjere koje joj stoje na raspolaganju i koje su propisane čl. 244. st. 6., 7. i 8. ZAPSP-a.

(4) Sredstva koja se, unatoč svim poduzetim mjerama, ne mogu isplatiti nositeljima prava u roku iz st. 1. ovog članka, smatrati će se neraspodjeljivima te će istima društvo raspolagati sukladno čl. 244. st. 10. ZAPSP-a, te Pravilnika o fondovima.

Članak 11.

(1) DZNAP sa osobitom pažnjom i u skladu sa zakonskim odredbama upravlja i naplaćuje prihod od prava kolektivnog ostvarivanja.

(2) Kako bi ispunio svoju ulogu nositelja odobrenja DZIV-a za ostvarivanje prava za novinare, DZNAP u kolektivnom sustavu odvojeno vodi prihod od prava te prihod kojeg ostvaruje od ulaganja prihoda od prava, odnosno vlastitu imovinu i prihod kojeg ostvaruje od takve imovine, kao i od prava na trošak ostvarivanja navedenih aktivnosti ili drugih aktivnosti.

(3) DZNAP može odlučiti da uloži ostvareni prihod od prava. Prilikom donošenja odluke postupit će u najboljem interesu autora/autorica i nositelja autorskih prava čija prava ostvaruje. U slučaju da postoji mogućnost sukoba interesa, DZNAP će osigurati da ulaganje prihoda od prava bude u isključivom interesu nositelja autorskih prava kojeg zastupa.

(4) Pri ulaganju prihoda od prava DZNAP će poduzeti sve mjere da zajamči sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost ostvarenih prihoda te da prihod primjereno rasporedi kako bi se izbjegao prekomjeran rizik cjelokupnog prihoda.

Članak 12.

Predsjednik/ca DZNAP-a odgovoran je za pravilnu primjenu ovog Pravilnika o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada. Za provedbu poslova iz ovog Pravilnika kao i za uredan obračun i uplatu poreza i prireza odgovara HDS ZAMP kojemu je na temelju ugovora DZNAP povjerio obavljanje tih poslova, osim ako su na uočene nepravilnosti službe HDS ZAMP-a na vrijeme pisanim putem upozorile Predsjednika/cu DZNAP-a.

Sva pitanja vezana za isplatu naknada nositeljima autorskih prava koja nisu predviđena ovim Pravilnikom rješava Predsjedništvo DZNAP-a.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Predsjedništvo DZNAP-a.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu prestaje vrijediti dosadašnji Pravilnik o raspodjeli od 15. svibnja 2021. godine kao i sve njegove izmjene i dopune.

Zagreb, 17. prosinca 2022.
Valentina Wiesner, predsjednica DZNAP-a

Preuzmite Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada (PDF)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)